Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

 

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА
СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ НА „ПАЗАРИ

ЗАПАД“ ЕАД

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично
оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г., в сила

от 04.05.2023 г./

В изпълнение на чл.13, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН в „Пазари Запад” ЕАД е
създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения. Целта на канала
е да се предостави защита по смисъла на ЗЗЛПСПОИН на субектите по чл.5.
Право на подаване на сигнал за нарушение, чрез канала за вътрешно
подаване на сигнали в „Пазари Запад“ ЕАД, имате, ако сте сигнализиращо лице
по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което
подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:
 Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в „Пазари
Запад“ ЕАД“, независимо от характера на работата, от начина на
заплащането и от източника на финансирането;
 Лице, което полага труд без трудово правоотношение в „Пазари Запад“
ЕАД“;
 Доброволец или стажант в „Пазари Запад“ ЕАД;
 Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови
подизпълнители или доставчици на „Пазари Запад“ ЕАД;
 Кандидат за работа в „Пазари Запад“ ЕАД, участвал в конкурс или друга
форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество
информация за нарушение;
 Работник или служител на „Пазари Запад“ ЕАД, когато информацията е
получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е
прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното
оповестяване;
 Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение,
станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН
„работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в „Пазари
Запад“ ЕАД, чрез които, независимо то тяхното естество, лицата получават

2
информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат
подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава
информация.
Лицата по чл.5, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН могат да подадат сигнал чрез
попълване на формуляр по образец, утвърден от Комисията по защита на
личните данни /КЗЛД/, по някой от следните начини:
1. Лично, на г-н Емил Василев – отговорно лице за получаване и
разглеждане на сигнали в „Пазари Запад”ЕАД;
2. Чрез електронна поща, с адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При
подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран
електронен подпис.
3. Устен сигнал на тел. 0888/ 932 329 или чрез лична среща с отговорното
лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон. В тези случаи
отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде
възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в
писмен вид, както и със съдържанието на формуляра, като ги подпишете.
Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на
информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на
документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят
съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
Утвърденият образец на формуляр е публикуван ТУК, както и на
интернет страницата на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282
Следва да се попълнят всички данни във формуляра!
Сигналът подлежи на проверка за редовност. В случай че не отговаря на
изискванията на закона, служителят изпраща на сигнализиращото лице писмено
съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от
получаването му. Ако не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към
него се връщат на сигнализиращото лице.
! НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ СИГНАЛИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В
ОБХВАТА НА ЗЗЛПСПОИН И СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОИТО НЕ ДАВА
ОСНОВАНИЯ ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПРАВДОПОДОБНИ.
! НЕ СЕ ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВО ПО АНОНИМНИ СИГНАЛИ
И ПО СИГНАЛИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ
ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ.

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре