ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г.     ОБЯВЛЕНИЕ              До крайния срок 13.07.2022 г. не са закупени книжа за участие в Конкурс №4 за отдаване на под наем на маси  находящи се на пазар „Красна поляна” и пазар “Люлин IV м.р. На основание чл 7.3.11. от конкурсната документация /няма постъпили документи в определения срок/ конкурсът е прекратен.       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

  Резултати от последния проведен конкурс   9

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-49/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 31 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“   За пазар “Люлин” I м.р.   Павилион № 6 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0504/13.07.2022 I-во…

  Резултати от последния проведен конкурс   5

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-50/18.07.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ ПОД НАЕМ НА 20 /ДВАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“, ПАЗАР“ЛЮЛИН IV М.Р.” И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“ Пазар “Люлин” Iм.р.   Терен № 3 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0608/13.07.2022 I-во ФАБЮЛЕЙН ЕООД 155.00     Пазар “Люлин”IVм.р.   Терен № 1Б Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата…

  Резултати от последния проведен конкурс   5

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-28/20.04.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА Класираните на първо, второ и трето място участници в Конкурс 02-НТД/2022 за наемане на 2 броя обекти –паркинги, стопанисвани от „Пазари Запад“ ЕАД   ПАРКИНГ „РОСИЦА     Класиране място Наименование на фирмата предложител Предложена наемна цена Префе- ренция % Брой точки I-во „БОДИГАРД  БЪЛГАРИЯ“ ООД 1650.00 НЕ 1650.00 II-ро „РЕД РЕЙ“ ЕООД 1601.99 НЕ 1601.99 III-то „УОШМОБАЙЛ“  ООД 1520.00 НЕ 1520.00    …

  Резултати от последния проведен конкурс   67

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-16/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ НА  8  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р.   Пазар “Люлин”IVм.р.   Терен № 1Е Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0202/10.02.2022 I-во ХАОС СЕКЮРИТИ ЕООД 250.00       Терен № 36А Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0201/10.02.2022 I-во ЕТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 202.00   За…

  Резултати от последния проведен конкурс   64

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-17/14.02.2022 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 30 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”   Пазар „Красна поляна   Маса № 1 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 0210/11.10.2021 I-во ФРЕШ ФРУТ 1948 ЕООД  630.00   Маса № 21 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата…

  Резултати от последния проведен конкурс   60
Нагоре