ЗАПОВЕД   № РД-08-07/20.02.2024г. гр. София На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.  и във връзка с провеждане на конкурс № 01-НТД/2024г.   НАРЕЖДАМ:  1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.02.2024  г. на конкурсната комисия. 2.Класираните на първо място, неспечелилите кандидати и недопуснатите за участие в…

  Резултати от последния проведен конкурс   52

ЗАПОВЕД   № РД.08-112/22.06.2023г. гр. София На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.  и във връзка с провеждане на конкурс № 01-НТД/2023г. НАРЕЖДАМ:   1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на:  - интернет страницата на дружеството, - в централния…

  Резултати от последния проведен конкурс   130

ЗАПОВЕД   № РД-08-115/22.06.2023г. гр. София На  основание чл.11, ал.5 от Приложение № 2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 05/2023г. НАРЕЖДАМ:   1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места:   - на интернет страницата на дружеството, - в централния офис на дружеството на бул. “Петко…

  Резултати от последния проведен конкурс   114

ЗАПОВЕД   № РД-08-113/22.06.2023г. гр. София На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 03/2023 г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия НАРЕЖДАМ:   1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места:   - на интернет страницата на дружеството, - в централния…

  Резултати от последния проведен конкурс   111

ЗАПОВЕД   № РД-08-114/22.06.2023г. гр. София На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 04/2023г. за отдаване под наем на павилиони   НАРЕЖДАМ:   1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.20223г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места:   - на интернет страницата на дружеството, - в централния…

  Резултати от последния проведен конкурс   106

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-96/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД  ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 37 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“   За пазар “Люлин” I м.р.   Павилион № 3 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 1-05/16.03.2023 I-во МДМ-03-КОМЕРС-Заложна къща ООД  825.00   Павилион № 17 Вх.№ Класиране място Наименование на фирмата предложител Брой точки 1-01/15.03.2023…

  Резултати от последния проведен конкурс   119
Нагоре