ОБЯВЛЕНИЕ   На основание заповед № РД-08-131/18.10.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД ОБЯВЯВА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ ПОД НАЕМ НА 16 ШЕСТНАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“, УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН IV М.Р.“ И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“

  Съобщения за конкурси и обяви   21

ОБЯВЛЕНИЕ На основание заповед № РД-08-130/19.10.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД   ОБЯВЯВА Класираните на първо място кандидати за наемане на 29 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и 3 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” IIIм.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

  Съобщения за конкурси и обяви   20

ЗАПОВЕД   № РД-08-129/19.10.2023г. гр. София На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 06/2023 г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия НАРЕЖДАМ:   1.Утвърждавам протокол от 18.10.2023  г. на конкурсната комисия. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 23.10.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места:   - на интернет страницата на дружеството, - в централния…

  Съобщения за конкурси и обяви   13

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-123/07.09.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАДобявява КОНКУРС № 08/2023г. за отдаване под наем на терени наУниверсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и Универсален общинскипазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2,ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите натериторията на Столична община на Столичен общински съвет, приета сПриложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. наСОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от…

  Съобщения за конкурси и обяви   26

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-123/07.09.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАДобявява КОНКУРС №07/2023г. за отдаване под наем на павилиони,складови помещения и тоалетни, находящи се на Универсален общинскипазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IIIм.р,Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ и “Универсален общинскипазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2,ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите натериторията на Столична община на Столичен общински съвет, приета сПриложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27…

  Съобщения за конкурси и обяви   34

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-122/07.09.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №06/2023г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“,  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ и Универсален общински пазар „Лозенец“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с…

  Съобщения за конкурси и обяви   20

Нагоре