ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-77 / 03.11.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 12/2022г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Лозенец“,  управляван от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение…

  Съобщения за конкурси и обяви   11

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-76 / 03.11.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 11/2022г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“, и Универсален общински пазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм.…

  Съобщения за конкурси и обяви   11

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-75 / 03.11.2022г.  „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №10/2022г. за отдаване под наем на павилиони, складови помещения и тоалетни, находящи се на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IIIм.р, Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ и “Универсален общински пазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение №…

  Съобщения за конкурси и обяви   10

ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед №РД-08-74/03.11.2022 г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №03-НТД/2022г. за отдаване под наем на 4 броя павилиони, разположени на ул.“Щросмайер“, пред блок №370. Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение №69 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 69 от 23.06.2021 г. Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой.…

  Съобщения за конкурси и обяви   10

ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ  МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“ Незаетите маси на пазар „Красна поляна“,  обект на Конкурс №07/2022 са с номера:  №1 и №20,         Оглед на масите предмет на повторното обявяване се извършва всеки  ден от 09:30 до 15:30 часа  от 27.10.2022 г. до 31.10.2022 г. включително. Право на участие Всички неспечелили участници, но вече допуснати за участие в конкурс № 07/2022. Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маси. Необходими документи Оферта /предложен месечен наем…

  Съобщения за конкурси и обяви   20

ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ  ТЕРЕНИ НА ПАЗАР „ЛОЗЕНЕЦ“   Незаетите терени на пазар „Лозенец“,  обект на Конкурс №09/2022 са с номера:  №5 и №6,         Оглед на терените предмет на повторното обявяване се извършва всеки  ден от 09:30 до 15:30 часа  от 27.10.2022 г. до 31.10.2022 г. включително. Право на участие Всички неспечелили участници, но вече допуснати за участие в конкурс № 09/2022. Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за терен. Необходими документи Оферта /предложен месечен наем без ДДС/ по образец…

  Съобщения за конкурси и обяви   38

Нагоре