ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със заповед № РД-08-21/28.02.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №02-НТД/2022г. за отдаване под наем на 2 /два/ обекта-паркинги.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение №77 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 77 от 23.02.2022 г.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 06.04.2022г. до 19.04.2022 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул.“ Петко Каравелов“ №5, ет.2

За повече информация на тел. 0888 759 717 - Борисов.

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 06.04.2022 г. до 19.04.2022 г.  включително.

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ-ПАРКИНГИ И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА

 

ПАРКИНГ „РОСИЦА”, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ВАРДАР”,СРЕЩУ БЛ.35 – Р-Н „КРАСНА ПОЛЯНА“:

 

Площ кв.м. 

Начална наемна цена

в лева без ДДС

Предназначение

Изградени комуникации

 

1397.00

 

800.00

 

Паркинг

Ел. захранване /партидата не е собственост на „Пазари Запад” ЕАД/

 

ПАРКИНГ „ЗЛАТЕН РОГ”, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ,МЕЖДУ БУЛ. „ВЪЗКРЕСЕНИЕ” И УЛ. „КУБАН“– Р-Н „КРАСНА ПОЛЯНА“ 

 

Площ кв.м. 

Начална наемна

цена в лева без ДДС

Предназначение

Изградени комуникации

 

1416.00

 

850.00

 

Паркинг

Ел. захранване /партидата не е собственост на „Пазари Запад” ЕАД/

 

          

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-05/14.01.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 02/2022г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2022г. до10.02.2022 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“

За повече информация на тел. 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 27.01.2022 г. до 10.02.2022 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-04/14.01.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 01/2022г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни , находящи се на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г, Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.

Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2022г. до 10.02.2022 г. включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация г-н Емил Василев – старши инспектор на пазарите в ж.к. „Люлин“, мобилен тел. 0888 932 329

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 27.01.2022г. до 10.02.2022 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-03/14.01.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 03/2022г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2022г. до 10.02.2022 г. включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация - г-жа Катя Костова – инспектор на пазарна площадка „Красна поляна”, мобилен тел. 0886 103 859 и г-н Емил Василев – старши инспектор на пазарите в ж.к. „Люлин“, мобилен тел. 0888 932 329

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 27.01.2022 г. до 10.02.2022 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-06/14.01.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №01-НТД/2022г. за отдаване под наем на 1 /един/ павилион, разположен на ул.“Щросмайер“, пред блок №370.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение №72 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 72 от 17.01.2022 г.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2022г. до 10.02.2022 г. включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул.“ Петко Каравелов“ №5, ет.2

За повече информация на тел. 0888 759 717 - Борисов.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 27.01.2022 г. до 10.02.2022 г. включително.

Страница 1 от 12
Нагоре