Решение №580 на СОС

РЕШЕНИЕ No580

на Столичния общински съвет от 09.09.2021 година

За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

На основание чл.8, ал.1 Закона за общинската собственост, във вр. чл.23, ал.1, т.22 и чл.25, ал.1, т.24 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.9, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, във вр. с чл.8, ал.4, изречение второ и ал.6 от Закона за местните данъци и такси

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти не дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, през който са преустановили своята дейност в наетия обект, но за срок не по-дълъг от периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

https://www.pazari-zapad.bg/69d5c84f-e79b-423e-90e8-34d4a3e2e638" alt="page1image7021376" width="539.350000" height="0.750000">

2. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена или обезщетение в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

3. Възлага на органите на управление на публичните предприятия- търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена или дължимото обезщетение, наематели по договори за наем, респективно ползвателите на нежилищните имоти по договори, за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., за обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

4. Възлага на органите на управление на публичните предприятия- търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да намалят, съобразно предвиденото в това решение, размера на наемната цена на наематели по договори за наем, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, за срок от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

5. Намаляването на размера на наемната цена, поради спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на територията на Столична община, по т.2 и т.4 от настоящото решение се извършва по следния начин:

5.1. При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода 01.10.2021 г. - 31.12.2021 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%;

5.2. При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 50%.

6. Обстоятелствата по т.1 и по т.3 от настоящото решение се доказват пред наемодателя с представяне на:

6.1. Декларация на заявителя, по образец (Приложение No 1 и 2 към настоящото решение);

6.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) - справка-декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода на

преустановяване на дейността, но не по-дълъг от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.;

6.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечен отчет за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/ интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

6.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти.

6.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества с участие на Столична община в капитала, за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.

7. Обстоятелствата по т.2 и т.4 от настоящото решение се доказват пред наемодателя с представяне на:

7.1. Декларация от наемателя (Приложение No 3 и 4 към настоящото решение);

7.2. За лицата, регистрирани по ЗДДС - справка декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. и за същия период на 2019 г.;

7.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. и месечни отчети от същия период на 2019 г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;

7.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти;

7.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества, с участие на Столична община в капитала за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни;

8. Възлага на кметовете на райони да организират контрол за установяване достоверността на документите по т.6 и т.7.

9. Възлага на органите на управление на съответните търговски дружества да организират контрол за установяване достоверността на документите, подадени за ползване на облекченията по т.6 и т.7 от настоящото решение.

10. За лицата, които са предплатили наемната цена или дължимото обезщетение, сумата на недължимите наемни вноски или обезщетение се приспада от последващо дължимите наемни вноските или обезщетения.

11. В срок до 15.03.2022 г. органите на управление на търговските дружества информират Столичния общински съвет относно прилагането на настоящото решение.

12. Лицата, които ползват терени общинска собственост, за разполагане на подвижни съоръжения по чл.28, ал.2, т.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, въз основа на Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост и които отговарят на условието по т.14 от настоящото решение, заплащат за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., съответната такса по чл.30, т.1б и/или т.1 в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /НОАМТЦУПСО/ в размер, намален с 50% спрямо определения в т.1б, респ. 1в, предложение първо на Приложение No 1 към НОАМТЦУПСО размер на този вид такса.

13. Ползването на облекчението по т.12 се отразява в Разрешението за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост, издадено по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

14. Облекчението по т.12 се прилага спрямо лица, които нямат неплатени задължения за предходен период за същия вид такса към Столична община.

15. Възлага на кметовете на райони извършване на проверка и установяване наличието, респ. липсата на предпоставката по т.14.

16. Възлага на кметовете на райони изпълнението на т.12, т.13, т.14 и т.15 от настоящото решение.

17. Процедурите по издаване, респ. прекратяване на Разрешения за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост се осъществяват по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

18. Информация за изпълнението на т.12 и т.13 от настоящото решение се предоставя от кметовете на райони на дирекция “Икономика и търговска дейност” на Столична община в срок до 15.03.2022 г.

19. Документите по т.6 и т.7 се подават до 31.01.2022 г.

20. Настоящото решение се счита за съгласие в рамките на общото събрание на търговско дружество с по-малко от сто процента общинско участие в капитала при вземане на решение за временно намаляване на наемната цена или освобождаване от задължението за заплащането на наемната цена, дължима по договори за наем.

21. За лица, регистрирани след 1 октомври 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, за които липсват счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър. Това облекчение се прилага в случай, че лицата не са се възползвали от облекченията по т.1 или т.3, респ. т.2 и т.4 от настоящето решение.

22. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%. Облекченията в настоящата точка се прилагат, в случай че занаятчиите, респ. земеделските производители не са се възползвали от облекченията по т.1 или т.3, респ. т.2 и т.4 от настоящето решение.

23. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони, не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по-дълъг от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

24. Възлага на органите на управление на търговските дружества, със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена наематели по договори за наем за имоти, респ. обекти в кооперативни пазари и цветни борси, за срока през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., за обекти и/или имоти, или части от имоти-собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

25. Обстоятелствата по т.23 и т.24 от настоящото решение се доказват с документите по т.6, в срока по т.19 от настоящото решение.

26. За лицата, които са предплатили наемната цена за обекти, респ. имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, сумата недължимите вноски или на недължимата част от наемните вноски се приспада за вноските, дължими за периода след възстановяване на ползването на обекта, респ. имота, находящ се в кооперативните пазари и цветни борси на територията на Столична община.

27. Възлага на кмета на Столична община, в срок до 31.03.2022 г., да представи информация на Столичния общински съвет по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 09.09.2021 г., Протокол No 37, точка 59 от дневния ред, по доклад No СОА21-ВК66-8241/03.09.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет: (п)

Елен Герджиков

 

 
Сваляне на прикачените файлове
Нагоре