ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА

ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МАСИ

ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА

Незаетите маси на пазар „Красна поляна“,  обект на Конкурс №01/2020

са с номера:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 33, 34, 35,  36, 37, 38 и 41     

Оглед на масите предмет на повторното обявяване се извършва всеки  ден от 09:30 до 15:30 часа  от 20.02.2020 г. до 21.02.2020 г. включително.

Офертите се подават в деловодството на дружеството, в сградата на

„Пазари Запад” ЕАД, гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 20.02.2020 г. до 21.02.2020 г. включително, от участника или негов законно упълномощен представител.

Отварянето и разглеждането на офертите ще се проведе на 24.02.2020 г. от 10:00  часа в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, с адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5.

Право на участие

Всички неспечелили участници, но вече допуснати за участие в конкурс №01/2020.

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

Необходими документи

Оферта /предложен месечен наем без ДДС/ по образец – /Образец № 5/ от конкурсната документация.

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре