КОНКУРС № 12/2019г. със Заповед № РД-08-93/11.10.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-93/11.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 12/2019г.

за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р“

управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2,

към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет,

приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС,

изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г.,

Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.

Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой.

Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 05.11.2019г. до 19.11.2019г. 

включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД,

с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително.

 

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре