За нас

QR Code

"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД е търговско дружество, чийто едноличен собственик е Столична община. 

Търговското дружество възниква в резултат на политиката на Столичния общински съвет за окрупняване на дружествата стопанисващи общински пазари. То е регистрирано с Решение №8 от 25.05.2005 г. на СГС за вливането на “ПАЗАРИ ТЕМЕНУГА” ЕАД и “ПАЗАРИ КРАСНА ПОЛЯНА” ЕАД в “ПАЗАРИ ЛЮЛИН” ЕАД без ликвидация и последващо преименуване на “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД. Цялото имущество на вливащите се дружества преминава в “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД при условията на универсално правоприемство.  

Предмет на дейност: Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения ( терени, обекти и маси за сергийна търговия) и всяка друга дейност, която не е забраена със закон.

Дружеството има едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Съвет на директорите:

Галина Бежанска - Изпълнителен Директор

Атанас Мицикулев - Председател на съвета на директорите

Борислав Борисов - Зам-Председател на съвета на директорите

Дружеството отдава под наем стопанисваните от него търговски площи и обекти
по реда на Наредба за пазарите на територията на Столична община.

 

 Правилник за организация и дейност на пазарите, стопанисвани и управлявани от "Пазари Запад" ЕАД

Нагоре