Любомир Димитров

Любомир Димитров

Защита на личните данни

 
 

Като потребители на Официалния електронен портал на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД – https://www.pazari-zapad.bg/bg/ може да разглеждате страниците му, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни.

В случай, че желаете да ползвате специализираната форма за бърз контакт, е необходимо да въведете изискваните данни. Подадената информация не се използва повторно за цели, несъвместими с конкретно заявените.

„ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД е администратор на лични данни (РЕГИСТРИРАН С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (102019).

Събират се и се обработват лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите и се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.

Основна цел на портала е да осигури ефективно обслужване на своите потребители с осигурена защита на личните данни.

Поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби.

„ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

„ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което - актуалното състояние на защита ще се публикува на настоящия портал заедно с датата на актуализация.

Пазар Славейков е с изцяло обновена визия

а IMG 20180313 masi slaveykov

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

Пазари Запад ЕАД, гр. София обявява

 

ПОВТОРЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на дълготрайни материални активи – реални части от недвижим имот заедно с изградените в тях павилиони, находящи се на територията на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, гр. София, ж.к. „Люлин 1“.

         Време и начин на оглед на материалните активи може да бъде извършен всеки ден от 30.05.2018г. до 13.06.2018г., включително след предварителна заявка на тел.: 0888 932 329 - ръководител търговски екип.

        Тръжната документация се закупува и получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 30.05.2018г. до 13.06.2018г., включително, в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД – гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет.2

        Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, IBAN: BG54SOMB91301019074401, BIC: SOMBBBGSF. Получаването на тръжната документация е след представяне на фактура за внесена сума за закупената документация до 16:00 ч. на 14.05.2018 г.

        Документите за участие могат да се подават от кандидатите всеки работен ден, от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 30.05.2018г. до 13.06.2018г., включително, в деловодството на „Пазари Запад" ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Петко Каравелов” №5, ет.2.

 

Начална тръжна цена, от която ще започне наддаването е 655 474 лв. без ДДС.

За допълнителни въпроси и информация на телефон: 02/4949888

 

                           Дата на провеждане на търга – 14.06.2018г.

 

DSC 3370

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

 

 

  • УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

 

 

 

Маса № 4

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-03/23.05.2018

I-во

СТОЕВ-09 ЕООД

100.00

 

 

 

 

Маса № 34

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-02/22.05.2018

I-во

НИКО СТАР-84 ЕООД

51.00

 

 

 

Маса № 39

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-01/22.05.2018

I-во

ЕТ САНДИ – Сандо Петров

52.00

 

За маси с номера 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 няма кандидати.

От 10 часа на 29.05.2018 г. до 16.30 часа на 31.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД...................../...........2018г. гр. София

На основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 1/2018г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 25.05.2018 г. на конкурсната комисия.

  1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати и недопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 29.05.2018 г. на посочените в т. 6.9.8. от конкурсните книжа места:

- на интернет страницата на дружеството

- на информационното табло на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5,ет.2

- в офиса на Универсален общински пазар “Красна поляна” - на видни места на пазарнaта площадка

  1. 3. Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 10:00 часа на 05.2018 г. до 16.30 часа на 31.05.2018 г.
  2. 4. За отказ от спечелена маса и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 01.06.2018 г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Цветелин Анев – „специалист административно обслужване“

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Изпълнителен директор

Изготвил:

А. Мицикулев....................Дата:.............2018г.

юрисконсулт

Logo Pazari Zapad 

ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МАСИ

ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА

Незаетите маси обект на Конкурс №1/2018 са с номера:

       Зеленчуков сектор - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 31

       Промишлен сектор - 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Оглед на масите предмет на повторното обявяване се извършва всеки ден от 09:30 до 15:30 часа от 21.05.2018 г. до 23.05.2018 г.

Офертите се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 21.05.2018 г. до 23.05.2018 г. от участника или негов законно упълномощен представител.

Отварянето и разглеждането на офертите ще се проведе на 05.2018г. от 10:00 часа в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, с адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5.

Право на участие

Всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в конкурс №1/2018.

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

Необходими документи

Оферта /предложен месечен наем без ДДС/ по образец – /Образец № 4/ от конкурсната документация.

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

Пазари Запад ЕАД, гр. София обявява

ПОВТОРЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на материални активи - 34 броя маси за сергийна търговия и 20 броя навеси, собственост на „Пазари Запад“ ЕАД, разположени на зеленчуков пазар на ул. „Граф Игнатиев“, гр. София.

         Оглед на материалните активи може да бъде извършен всеки ден от 18.05.2018г. до 01.06.2018г. включително. За допълнителна информация при огледите на тел.: 0885441 114 - ръководител търговски екип.

Тръжната документация се закупува и получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 18.05.2018 г. до 01.06.2018 г. включително, в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД – гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет.2

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, IBAN: BG54SOMB91301019074401, BIC: SOMBBBGSF. Получаването на тръжната документация е след представяне на фактура за внесена сума за закупената документация до 16:00 ч. на 01.06.2018 г.

Цената на тръжната документация е 40,00 (четиредесет) лева, без ДДС.

Документите за участие могат да се подават от кандидатите всеки работен ден, от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 18.05.2018 г. до 01.06.2018 г. включително, в деловодството на „Пазари Запад" ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Петко Каравелов” №5, ет.2.

                                 Дата на провеждане на търга – 04.06.2018г.

 

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 3 БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, 1 БРОЙ ТЕРЕН, РАЗПОЛОЖЕН НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И 4 БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕН НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

  • ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

Терен № 17

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-06/09.05.2018

I-во

ЛЕОНТИЕВ-65 ЕООД

225.00

 

 

Терен № 22

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-05/08.05.2018

I-во

ГРАНД БАРБЕКЮ ЕООД

195.00

 

 

 

 

 

Терен № 30

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-03/08.05.2018

I-во

ЕЛВЕС ТРЕЙД ЕООД

375.00

 

 

  • ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р.

 

Терен № 1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-04/08.05.2018

I-во

КАР РЕНТ ИНВЕСТ ЕООД

637.50

 

  • ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

 

Терен № 38Б

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

03-02/26.04.2018

I-во

ЕТ ИЛИНА- Цветанка Арнаудова

206.00

 

От 10 часа на 14.05.2018 г. до 16.30 часа на 17.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

Shema Kr.polyana LK

 

shema liulin 4

 

shema liulin III

 

 

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 44 БРОЯ ТЕРЕНИ , И ЕДИН БРОЙ ТОАЛЕТНА,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”,

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

  • За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 6

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-02/04.05.2018

I-во

АВАТАР 77 ООД

392.00

 

  • За пазар “Люлин” IVм.р.

 

Павилион № 4А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-03/04.05.2018

I-во

ДЕСМАРТ ПЛАСТИЧИНИ ЕООД

1500.00

Павилион № 20

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-01/04.05.2018

I-во

ЕТ МАРСИМ- Марияна Андонова

300.00

 

Павилион № 35-36

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-04/09.05.2018

I-во

ЕТ СОНЯ МИХАЙЛОВА

225.00

 

 

За павилиони с номера 9 и 5 на пазар “Красна поляна” - няма кандидати.

За павилиони с номера 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 1И, 2, 4, 5, 7, и тоалетна на пазар “Люлин” III м.р. - няма кандидати.

За павилиони с номера 5, 9, 10, 14, 15, 19, 23, 24, 28, 48А, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 11, 12.1, 13.1, 18, 37-38, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, и 32А на пазар “Люлин” IV м.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 14.05.2018 г. до 16.30 часа на 17.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

lulin 4 razsh

 

shema liulin 4

 

shema liulin III

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

Logo Pazari Zapad

София 1408 бул.“ Петко Каравелов“ 5 тел :02/4949888

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;; http://pazari-zapad.com

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-................................2018 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 32 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.

 

 

  • УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”

 

Маса № 19

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-11/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

130.00

 

 

Маса № 20

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-09/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

420.00

 

Маса № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-08/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

420.00

 

Маса № 23

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-10/09.05.2018

I-во

КОВИ-1809 ЕООД

1000.00

 

 

Маса № 32

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-02/04.05.2018

I-во

ЕТ ДИТА-Димитринка Танева

71.00

 

Маса № 42

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-03/04.05.2018

I-во

ЕТ ДИТА-Димитринка Танева

75.00

 

За маси с номера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 на пазар “Красна поляна” - няма кандидати.

За масите на пазар “Люлин” IVм.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 14.05.2018 г. до 16.30 часа на 17.05.2018 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми.

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

След изтичане на срока за подписване на договори със спечелилите кандидати, ще бъде извършено повторно обявяване на незаетите маси на дата 21.05.2018 г.

Право на участие имат всички неспечелили участници но вече допуснати за участие в съответния конкурс.

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

Shema Kr.polyana LK

Страница 9 от 17
Нагоре