Любомир Димитров

Любомир Димитров

РЕШЕНИЕ No828

на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година

За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

На основание чл.8, ал.1 Закона за общинската собственост, във вр. чл.23, ал.1, т.22 и чл.25, ал.1, т.24 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, във вр. с чл.8, ал.4, изречение второ и ал.6 от Закона за местните данъци и такси

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти не дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, през който са преустановили своята дейност в наетия обект, но за срок не по-дълъг от периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

2. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти, за

https://www.pazari-zapad.bg/4795fda9-a48a-461d-b3d5-a9b0a61b7a13" alt="page1image48531712" width="539.350000" height="0.750000">

които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена или обезщетение в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

3. Възлага на органите на управление на публичните предприятия- търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена или дължимото обезщетение, наематели по договори за наем, респективно ползвателите на нежилищните имоти по договори, за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., за обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

4. Възлага на органите на управление на публичните предприятия- търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да намалят, съобразно предвиденото в това решение, размера на наемната цена на наематели по договори за наем, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, за срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

5. Намаляването на размера на наемната цена, поради спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на територията на Столична община, по т.2 и т.4 от настоящото решение се извършва по следния начин:

5.1. При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%;

5.2. При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 50%.

6. Обстоятелствата по т.1 и по т.3 от настоящото решение се доказват пред наемодателя с представяне на:

6.1. Декларация на заявителя, по образец (Приложение No 1 и 2 към настоящото решение);

6.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) - справка - декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.;

6.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечен отчет за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/

интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

6.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти.

6.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества с участие на Столична община в капитала, за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.

7. Обстоятелствата по т.2 и т.4 от настоящото решение се доказват пред наемодателя с представяне на:

7.1. Декларация от наемателя (Приложение No 3 и 4 към настоящото решение);

7.2. За лицата, регистрирани по ЗДДС - справка декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и за същия период на 2019 г.;

7.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и месечни отчети от същия период на 2019 г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;

7.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти;

7.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества, с участие на Столична община в капитала за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни;

8. Възлага на кметовете на райони да организират контрол за установяване достоверността на документите по т.6 и т.7.

9. Възлага на органите на управление на съответните търговски дружества да организират контрол за установяване достоверността на документите.

10. За лицата, които са предплатили наемната цена или дължимото обезщетение, сумата на недължимите наемни вноски или обезщетение се приспада от последващо дължимите наемни вноските или обезщетения.

11. В срок до 15.06.2022 г. органите на управление на търговските дружества информират Столичния общински съвет относно прилагането на настоящото решение.

12. Лицата, които ползват терени общинска собственост, за разполагане на подвижни съоръжения по чл.28, ал.2, т.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, въз основа на Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост и които отговарят на условието по т.14 от настоящото решение, заплащат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., съответната такса по чл.30, т.1б и/или т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /НОАМТЦУПСО/ в размер, намален с 50% спрямо определения в т.1б, респ. 1 в, предложение първо на Приложение No 1 към НОАМТЦУПСО размер на този вид такса.

13. Ползването на облекчението по т.12 се отразява в Разрешението за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост, издадено по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

14. Облекчението по т.12 се прилага спрямо лица, които нямат неплатени задължения за предходен период за същия вид такса към Столична община.

15. Възлага на кметовете на райони извършване на проверка и установяване наличието, респ. липсата на предпоставката по т.14.

16. Възлага на кметовете на райони изпълнението на т.12, т.13, т.14 и т.15 от настоящото решение.

17. Процедурите по издаване, респ. прекратяване на Разрешения за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост се осъществяват по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

18. Информация за изпълнението на т.12 и т.13 от настоящото решение се предоставя от кметовете на райони на дирекция “Икономика и търговска дейност” на Столична община в срок до 15.06.2022 г.

19. Документите по т.6 и т.7 се подават до 30.04.2022 г.

20. Настоящото решение се счита за съгласие в рамките на общото събрание на търговско дружество с по-малко от сто процента общинско участие в капитала при вземане на решение за временно намаляване на наемната цена или освобождаване от задължението за заплащането на наемната цена, дължима по договори за наем.

21. За лица, регистрирани след 1 януари 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, за които

липсват счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър. Това облекчение се прилага в случай, че лицата не са се възползвали от облекченията по т.1 или т.3, респ. т.2 и т.4 от настоящето решение.

22. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%. Облекченията в настоящата точка се прилагат, в случай че занаятчиите, респ. земеделските производители не са се възползвали от облекченията по т.1 или т.3, респ. т.2 и т.4 от настоящето решение.

23. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони, не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

24. Възлага на органите на управление на търговските дружества, със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена наематели по договори за наем за имоти, респ. обекти в кооперативни пазари и цветни борси, за срока през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., за обекти и/или имоти, или части от имоти-собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

25. Обстоятелствата по т.23 и т.24 от настоящото решение се доказват с документите по т.6, в срока по т.19 от настоящото решение.

26. За лицата, които са предплатили наемната цена за обекти, респ. имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, сумата недължимите вноски или на недължимата част от наемните вноски се приспада за вноските, дължими за периода след възстановяване на ползването на обекта, респ. имота, находящ се в кооперативните пазари и цветни борси на територията на Столична община.

27. Възлага на кмета на Столична община, в срок до 31.06.2022 г., да представи информация на Столичния общински съвет по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 16.12.2021 г., Протокол No 44, точка 22 от дневния ред,

по доклад No СОА21-ВК66-11640/08.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет: (п)

Георги Георгиев

РЕШЕНИЕ No828

на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година

За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

На основание чл.8, ал.1 Закона за общинската собственост, във вр. чл.23, ал.1, т.22 и чл.25, ал.1, т.24 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, във вр. с чл.8, ал.4, изречение второ и ал.6 от Закона за местните данъци и такси

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти не дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, през който са преустановили своята дейност в наетия обект, но за срок не по-дълъг от периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

2. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти, за

https://www.pazari-zapad.bg/ea04978b-ec5b-4f86-8dfd-cf757edf311e" alt="page1image48531712" width="539.350000" height="0.750000">

които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена или обезщетение в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

3. Възлага на органите на управление на публичните предприятия- търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена или дължимото обезщетение, наематели по договори за наем, респективно ползвателите на нежилищните имоти по договори, за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., за обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

4. Възлага на органите на управление на публичните предприятия- търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да намалят, съобразно предвиденото в това решение, размера на наемната цена на наематели по договори за наем, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, за срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

5. Намаляването на размера на наемната цена, поради спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на територията на Столична община, по т.2 и т.4 от настоящото решение се извършва по следния начин:

5.1. При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%;

5.2. При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 50%.

6. Обстоятелствата по т.1 и по т.3 от настоящото решение се доказват пред наемодателя с представяне на:

6.1. Декларация на заявителя, по образец (Приложение No 1 и 2 към настоящото решение);

6.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) - справка - декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.;

6.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечен отчет за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/

интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

6.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти.

6.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества с участие на Столична община в капитала, за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.

7. Обстоятелствата по т.2 и т.4 от настоящото решение се доказват пред наемодателя с представяне на:

7.1. Декларация от наемателя (Приложение No 3 и 4 към настоящото решение);

7.2. За лицата, регистрирани по ЗДДС - справка декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и за същия период на 2019 г.;

7.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и месечни отчети от същия период на 2019 г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;

7.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти;

7.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества, с участие на Столична община в капитала за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни;

8. Възлага на кметовете на райони да организират контрол за установяване достоверността на документите по т.6 и т.7.

9. Възлага на органите на управление на съответните търговски дружества да организират контрол за установяване достоверността на документите.

10. За лицата, които са предплатили наемната цена или дължимото обезщетение, сумата на недължимите наемни вноски или обезщетение се приспада от последващо дължимите наемни вноските или обезщетения.

11. В срок до 15.06.2022 г. органите на управление на търговските дружества информират Столичния общински съвет относно прилагането на настоящото решение.

12. Лицата, които ползват терени общинска собственост, за разполагане на подвижни съоръжения по чл.28, ал.2, т.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, въз основа на Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост и които отговарят на условието по т.14 от настоящото решение, заплащат за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., съответната такса по чл.30, т.1б и/или т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /НОАМТЦУПСО/ в размер, намален с 50% спрямо определения в т.1б, респ. 1 в, предложение първо на Приложение No 1 към НОАМТЦУПСО размер на този вид такса.

13. Ползването на облекчението по т.12 се отразява в Разрешението за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост, издадено по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

14. Облекчението по т.12 се прилага спрямо лица, които нямат неплатени задължения за предходен период за същия вид такса към Столична община.

15. Възлага на кметовете на райони извършване на проверка и установяване наличието, респ. липсата на предпоставката по т.14.

16. Възлага на кметовете на райони изпълнението на т.12, т.13, т.14 и т.15 от настоящото решение.

17. Процедурите по издаване, респ. прекратяване на Разрешения за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост се осъществяват по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

18. Информация за изпълнението на т.12 и т.13 от настоящото решение се предоставя от кметовете на райони на дирекция “Икономика и търговска дейност” на Столична община в срок до 15.06.2022 г.

19. Документите по т.6 и т.7 се подават до 30.04.2022 г.

20. Настоящото решение се счита за съгласие в рамките на общото събрание на търговско дружество с по-малко от сто процента общинско участие в капитала при вземане на решение за временно намаляване на наемната цена или освобождаване от задължението за заплащането на наемната цена, дължима по договори за наем.

21. За лица, регистрирани след 1 януари 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, за които

липсват счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър. Това облекчение се прилага в случай, че лицата не са се възползвали от облекченията по т.1 или т.3, респ. т.2 и т.4 от настоящето решение.

22. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%. Облекченията в настоящата точка се прилагат, в случай че занаятчиите, респ. земеделските производители не са се възползвали от облекченията по т.1 или т.3, респ. т.2 и т.4 от настоящето решение.

23. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони, не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

24. Възлага на органите на управление на търговските дружества, със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена наематели по договори за наем за имоти, респ. обекти в кооперативни пазари и цветни борси, за срока през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., за обекти и/или имоти, или части от имоти-собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

25. Обстоятелствата по т.23 и т.24 от настоящото решение се доказват с документите по т.6, в срока по т.19 от настоящото решение.

26. За лицата, които са предплатили наемната цена за обекти, респ. имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, сумата недължимите вноски или на недължимата част от наемните вноски се приспада за вноските, дължими за периода след възстановяване на ползването на обекта, респ. имота, находящ се в кооперативните пазари и цветни борси на територията на Столична община.

27. Възлага на кмета на Столична община, в срок до 31.06.2022 г., да представи информация на Столичния общински съвет по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 16.12.2021 г., Протокол No 44, точка 22 от дневния ред,

по доклад No СОА21-ВК66-11640/08.12.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет: (п)

Георги Георгиев

ПОКАНА

ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА мобилни УСЛУГИ и ГАРАНТИРАН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ЗА НУЖДИТЕ НА
„Пазари запад“ EАД

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с избор на изпълнител за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа и предоставяне на гарантиран

Интернет достъп за офисите на дружеството, моля да ни предоставите ценова оферта за следните услуги:

- Месечна абонаментна такса за една SIM карта ;

- Цена за разговори в „затворена група” ;

- Цена на минута разговор изходящ роуминг в зона ЕС ;

- Цена на минута национален разговор ;

- Включени СМС към всички национални мрежи;

- МВ предоставени общо за България и ЕС.  

При изготвяне на ценовата оферта, моля имайте предвид следната информация:

Предоставянето на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа с национално покритие включва предоставянето на 13 бр. SIM карти и възможност за допълнителна доставка, при необходимост.

За предоставянето на гарантиран Интернет достъп за 6 /шест/ офиса на дружеството, Изпълнителят следва да осигури:

– Гарантиран достъп до Интернет с капацитет мин. 100 Mbps.

ОЧАКВАМЕ ВАШАТА ОФЕРТА ДО 30.11.2021.

Лице за контакти:

Антония Стайкова, „офис мениджър и връзки с обществеността”

Тел: 02 49 49 888, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

 

С уважение, ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Изпълнителен директор

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-59/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

 

Класираните на първо място кандидати за наемане

на 34 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Красна поляна” и 42 броя маси разположени на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.”

 

Пазар „Красна поляна

 

Маса № 1

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0210/11.10.2021

I-во

ИВО КИРИЛОВ-59 ЕООД

 

391.99

 

Маса № 4

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0204/11.10.2021

I-во

ЕТ КАМЕЛИЯ-Методи Димитров

133.50

 

Маса № 18

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0203/11.10.20201

I-во

ЕТ КАМЕЛИЯ-Методи Димитров

135.40

Маса № 20

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0206/11.10.2021

I-во

АКАУНТ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ-А.М.С. ЕООД

165.00

 

Маса № 21

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-09/11.10.2021

I-во

ИВО КИРИЛОВ-59 ЕООД

201 .99

 

Маса № 22

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0202/11.10.2021

I-во

ЕТ „ДЖИЛИЕС“ – Д. Ганева

120.00

 

Маса № 32

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0201/11.10.2021

I-во

НИКО СТАР-84 ЕООД

51.00

Маса № 42

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0211/11.10.2021

I-во

ЕТ „ДИТА“ –Димитринка Танева

50.00

 

Комисията установи, че кандидатът за маса №2 на пазар „Красна поляна“ - МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ-А.М.С. ЕООД не е спазил изискването на т. 6.2.1 от конкурсната документация. Същият не е допуснат до класирането тъй като е предложил по-ниска цена  от началната наемна цена определена  за съответната маса.

 

За  масите  на пазар “Люлин” IVм.р. - няма кандидати.

От 10 часа на 18.10.2021 г. до 16.00 часа на 20.10.2021 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-58/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на

54 броя павилиони за търговия и услуги, 2 броя складови помещения и 4 броя тоалетни, находящи се на пазар

“Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. 

и пазар “Красна поляна”.

 

За пазар “Люлин” Iм.р.

 

Павилион № 2

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0321/11.10.2021

I-во

САМЪР ТИЙМ  ЕООД

800.00

 

 

Павилион № 8а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0328/11.10.2021

I-во

БОБИ 2005  ЕООД

120.00

 

Павилион № 12

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0306/29.09.2021

I-во

БУЛГАЗ ТРАНС  ЕООД

50.00

 

Павилион № 16

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0313/06.10.2021

I-во

ЕТ КУКУБЕЛ-20 – Геновева Григорова

100.00

 

Павилион № 18

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0311/06.10.2021

I-во

ЛЪЧЕЗАРА 21  ЕООД

187.00

 

 

Павилион № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0307/29.09.2021

I-во

КРИ-М-2021   ЕООД

187.00

 

 

Павилион № 22

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0322/11.10.2021

I-во

ПЛАМКО   ЕООД

205.00

 

 

Павилион № 28

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0326/11.10.2021

I-во

МАРКЕТС МАРДЖИН    ЕООД

100.00

 

 

Павилион № 30

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0325/11.10.2021

I-во

ЛС 07 АУТОГРУП    ЕООД

100.00

 

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 6

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0323/11.10.2021

I-во

 АВАТАР 77  ЕООД

394.00

 

Павилион № 7

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0303/29.09.2021

I-во

ТУТИ-ФРУТИ  ЕООД

200.00

 

 

За пазар “Люлин” IV м.р.

 

Павилион № 9

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0309/04.10.2021

I-во

ЕТ РЕНЧУГА – Ренета Тихолова

300.00

 

Павилион № 10

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0314/06.10.2021

I-во

ДИВА – ДИАНА МИШЕВА ЕООД

200.00

 

Павилион № 23

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0308/04.10.2021

I-во

ЕТ ЕФИ-ЕФТИМОВ

200.00

 

Павилион № 28

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0302/29.09.2021

I-во

ПИБ СТИЛ ООД

125.00

 

 

Павилион № 48а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0312/06.10.2021

I-во

ЗАЛОЖНА КЪЩА – АНТИКВАРИАТ КОСОГАМА ГРУП

300.00

 

 

За пазар “Люлин” IV м.р. /Разширение/

 

Павилион № 2.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0301/29.09.2021

I-во

ПИБ СТИЛ ООД

125.00

 

 

Павилион № 6.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0305/29.09.2021

I-во

ВИЛИВАН  ЕООД

255.00

 

Павилион № 11.1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0327/11.10.2021

I-во

НОВ ИМПУЛС ООД

125.00

 

Павилион № 33а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0304/29.09.2021

I-во

ЮЛИ ЕВА 79 ЕООД

125.00

 

Павилион № 35-36

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0324/11.10.2021

I-во

ЕТ СОНЯ МИХАЙЛОВА

150.00

 

 

За пазар “Красна поляна“

 

Павилион № 1

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0320/11.10.2021

I-во

БЕКСТРОН ЕООД

650.00

 

Павилион № 2

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0310/04.10.2021

I-во

ЕТ ИСКРА – Лилия Модева

158.00

  

Павилион № 4

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0316/06.10.2021

I-во

ЕТ НИКИ – Тодорка Симеонова

280.00

 

Павилион № 5

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0317/08.10.2021

I-во

ЕВРОСТРОЙ – 03 ЕООД

418.00

 

Павилион № 7

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0315/06.10.2021

I-во

ЕТ АКУЛА-Кирил Митов

100.00

 

От 10 часа на 18.10.2021 г. до 16.00 часа на 20.10.2021 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-57/14.10.2021 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ

НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р. и “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 38а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0403/29.09.2021

I-во

ЧЕРНЯЛКА-ИКО-2 ЕООД

130.00

 

 

Терен № 38б

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

0402/29.09.2021

I-во

ЕТ ИЛИНА – Цветанка Арнаудова

212.00

 

Терен № 45а

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

06-01/18.11.2020

I-во

НЕЛМА Ф ЕООД

490.00

За терените на пазар „Люлин“ I м.р. - няма кандидати.

 

От 10 часа на 18.10.2021 г. до 16.00 часа на 20.10.2021 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

 

Решение №580 на СОС

РЕШЕНИЕ No580

на Столичния общински съвет от 09.09.2021 година

За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

На основание чл.8, ал.1 Закона за общинската собственост, във вр. чл.23, ал.1, т.22 и чл.25, ал.1, т.24 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.9, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, във вр. с чл.8, ал.4, изречение второ и ал.6 от Закона за местните данъци и такси

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти не дължат заплащане на договорената наемна цена за срока, през който са преустановили своята дейност в наетия обект, но за срок не по-дълъг от периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

https://www.pazari-zapad.bg/69d5c84f-e79b-423e-90e8-34d4a3e2e638" alt="page1image7021376" width="539.350000" height="0.750000">

2. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони и ползвателите на общински нежилищни имоти, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена или обезщетение в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

3. Възлага на органите на управление на публичните предприятия- търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена или дължимото обезщетение, наематели по договори за наем, респективно ползвателите на нежилищните имоти по договори, за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., за обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

4. Възлага на органите на управление на публичните предприятия- търговски дружества със сто процента участие на Столична община в капитала да намалят, съобразно предвиденото в това решение, размера на наемната цена на наематели по договори за наем, за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, за срок от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

5. Намаляването на размера на наемната цена, поради спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на територията на Столична община, по т.2 и т.4 от настоящото решение се извършва по следния начин:

5.1. При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода 01.10.2021 г. - 31.12.2021 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%;

5.2. При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., спрямо същия месец на 2019 г. - фиксирана отстъпка от наемната цена от 50%.

6. Обстоятелствата по т.1 и по т.3 от настоящото решение се доказват пред наемодателя с представяне на:

6.1. Декларация на заявителя, по образец (Приложение No 1 и 2 към настоящото решение);

6.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) - справка-декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода на

преустановяване на дейността, но не по-дълъг от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.;

6.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечен отчет за периода на преустановяване на дейността, но не по-дълъг от периода 01.10.2021 г. до 31.12.2021 и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/ интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

6.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти.

6.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества с участие на Столична община в капитала, за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни.

7. Обстоятелствата по т.2 и т.4 от настоящото решение се доказват пред наемодателя с представяне на:

7.1. Декларация от наемателя (Приложение No 3 и 4 към настоящото решение);

7.2. За лицата, регистрирани по ЗДДС - справка декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. и за същия период на 2019 г.;

7.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. и месечни отчети от същия период на 2019 г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;

7.4. Други подходящи финансови документи, съставени по ред, определен със закон, с международните или с националните счетоводни стандарти;

7.5. Изрично писмено съгласие, по смисъла на чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК на лицата - наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия-търговски дружества, с участие на Столична община в капитала за разкриване на данъчна информация, необходима за установяване на достоверността на декларираните от съответното лице данни;

8. Възлага на кметовете на райони да организират контрол за установяване достоверността на документите по т.6 и т.7.

9. Възлага на органите на управление на съответните търговски дружества да организират контрол за установяване достоверността на документите, подадени за ползване на облекченията по т.6 и т.7 от настоящото решение.

10. За лицата, които са предплатили наемната цена или дължимото обезщетение, сумата на недължимите наемни вноски или обезщетение се приспада от последващо дължимите наемни вноските или обезщетения.

11. В срок до 15.03.2022 г. органите на управление на търговските дружества информират Столичния общински съвет относно прилагането на настоящото решение.

12. Лицата, които ползват терени общинска собственост, за разполагане на подвижни съоръжения по чл.28, ал.2, т.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, въз основа на Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост и които отговарят на условието по т.14 от настоящото решение, заплащат за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., съответната такса по чл.30, т.1б и/или т.1 в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /НОАМТЦУПСО/ в размер, намален с 50% спрямо определения в т.1б, респ. 1в, предложение първо на Приложение No 1 към НОАМТЦУПСО размер на този вид такса.

13. Ползването на облекчението по т.12 се отразява в Разрешението за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост, издадено по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

14. Облекчението по т.12 се прилага спрямо лица, които нямат неплатени задължения за предходен период за същия вид такса към Столична община.

15. Възлага на кметовете на райони извършване на проверка и установяване наличието, респ. липсата на предпоставката по т.14.

16. Възлага на кметовете на райони изпълнението на т.12, т.13, т.14 и т.15 от настоящото решение.

17. Процедурите по издаване, респ. прекратяване на Разрешения за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост се осъществяват по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

18. Информация за изпълнението на т.12 и т.13 от настоящото решение се предоставя от кметовете на райони на дирекция “Икономика и търговска дейност” на Столична община в срок до 15.03.2022 г.

19. Документите по т.6 и т.7 се подават до 31.01.2022 г.

20. Настоящото решение се счита за съгласие в рамките на общото събрание на търговско дружество с по-малко от сто процента общинско участие в капитала при вземане на решение за временно намаляване на наемната цена или освобождаване от задължението за заплащането на наемната цена, дължима по договори за наем.

21. За лица, регистрирани след 1 октомври 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, за които липсват счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър. Това облекчение се прилага в случай, че лицата не са се възползвали от облекченията по т.1 или т.3, респ. т.2 и т.4 от настоящето решение.

22. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%. Облекченията в настоящата точка се прилагат, в случай че занаятчиите, респ. земеделските производители не са се възползвали от облекченията по т.1 или т.3, респ. т.2 и т.4 от настоящето решение.

23. Лицата, страни по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, сключени с кмета на Столична община, респективно с кметовете на райони, не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не по-дълъг от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г.

24. Възлага на органите на управление на търговските дружества, със сто процента участие на Столична община в капитала да освободят изцяло от заплащането на наемна цена наематели по договори за наем за имоти, респ. обекти в кооперативни пазари и цветни борси, за срока през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., за обекти и/или имоти, или части от имоти-собственост на дружествата или предоставени им за управление от Столична община.

25. Обстоятелствата по т.23 и т.24 от настоящото решение се доказват с документите по т.6, в срока по т.19 от настоящото решение.

26. За лицата, които са предплатили наемната цена за обекти, респ. имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, сумата недължимите вноски или на недължимата част от наемните вноски се приспада за вноските, дължими за периода след възстановяване на ползването на обекта, респ. имота, находящ се в кооперативните пазари и цветни борси на територията на Столична община.

27. Възлага на кмета на Столична община, в срок до 31.03.2022 г., да представи информация на Столичния общински съвет по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 09.09.2021 г., Протокол No 37, точка 59 от дневния ред, по доклад No СОА21-ВК66-8241/03.09.2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет: (п)

Елен Герджиков

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-48/07.09.2021г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 4/2021г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 24.09.2021г. до11.10.2021 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“

За повече информация на тел. 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 24.09.2021 г. до 11.10.2021 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-47/07.09.2021г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 3/2021г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г,  Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.

Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 24.09.2021г. до 11.10.2021 г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация - г-жа Катя Костова – инспектор на пазарна площадка  „Красна поляна”, мобилен тел. 0886 103 859 и  г-н Емил Василев – старши инспектор на пазарите в ж.к. „Люлин“, мобилен тел.  0888 932 329

  Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 24.09.2021г. до 11.10.2021 г. включително.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-46/07.09.2021г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 2/2021г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 24.09.2021г. до 11.10.2021 г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация - г-жа Катя Костова – инспектор на пазарна площадка  „Красна поляна”, мобилен тел. 0886 103 859 и  г-н Емил Василев – старши инспектор на пазарите в ж.к. „Люлин“, мобилен тел.  0888 932 329

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 24.09.2021 г. до 11.10.2021 г.  включително.

 

 

Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

З А П О В Е Д

№ РД-01-748/02.09.2021 г.
 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.: 
1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и не повече от 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
2. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
4. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
5. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
6.  Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен.
7. Посещенията на  кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице. 
8. Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.
9. Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и не повече от 10 човека в помещение.
10. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика.
11. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не повече от 30% от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите.
12. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.
13. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.
14. Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите.
15. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
16. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не-повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.
17. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.  
18. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
19.  Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
20. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като:
а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и
б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.
21. Свижданията в лечебни заведения се организират по ред определен от ръководителя на лечебното заведение, при задължително носене на лични предпазни средства (калцуни, ръкавици, престилка и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един посетител на стая по едно и също време.
22. Свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се организират по ред определен от ръководителя им, при задължително носене на лични предпазни средства (калцуни, ръкавици и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един човек на стая по едно и също време.
23. Въведените противоепидемични мерки по т. 1, 3, 7, 8, 9, 12 и 13, ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения, може да не се прилагат при следните условия:
а) 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и
б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:
аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или
бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
24. Въведените противоепидемични мерки по т. 15 относно задължителното отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 души на една маса може да не се прилагат при изпълнение на условията по т. 23.
25. Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по т. 23 и 24 предварително уведомяват за взетото решение съответната регионална здравна инспекция.
26. Регионалните здравни инспекции създават и поддържат списък на обектите и мероприятията по т. 24 и 25 за целите на осъществявания от тях контрол.
II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
III. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция по безопасност на храните извършването на проверки за спазване на въведените противоепидемични мерки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията. 
IV. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ извършването на проверки на работодатели за спазване на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
V. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност да създадат необходимата организация за контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки. 
VI. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.
VII. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община. 
VIII. Указания по прилагането на заповедта по отношение на вида на обекта/дейността и приложимите мерки, когато това е необходимо, се дават от съответната регионална здравна инспекция.
IX. Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-712 от 19.08.2021 г. и Заповед № РД-01-745 от 31.08.2021 г. се отменя.
X. Заповедта влиза в сила от 7.09.2021 г. 
XI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
Министър на здравеопазването

 

 

Страница 1 от 17
Нагоре