Любомир Димитров

Любомир Димитров

ПОВТОРНО ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МАСИ

ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА

Незаетите маси на пазар „Красна поляна“,  обект на Конкурс №01/2020

са с номера:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 33, 34, 35,  36, 37, 38 и 41     

Оглед на масите предмет на повторното обявяване се извършва всеки  ден от 09:30 до 15:30 часа  от 20.02.2020 г. до 21.02.2020 г. включително.

Офертите се подават в деловодството на дружеството, в сградата на

„Пазари Запад” ЕАД, гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 20.02.2020 г. до 21.02.2020 г. включително, от участника или негов законно упълномощен представител.

Отварянето и разглеждането на офертите ще се проведе на 24.02.2020 г. от 10:00  часа в сградата на „Пазари Запад” ЕАД, с адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5.

Право на участие

Всички неспечелили участници, но вече допуснати за участие в конкурс №01/2020.

Лицата, класирани на първо място и несключили договор нямат право да участват в повторното класиране за маса.

Необходими документи

Оферта /предложен месечен наем без ДДС/ по образец – /Образец № 5/ от конкурсната документация.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-14/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  9  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р

 И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-13/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД"

 

 ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  56 БРОЯ  ПАВИЛИОНИ , И 3 БРОЯ ТОАЛЕТНИ,

РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА”, ПАЗАР “ЛЮЛИН” Iм.р

ПАЗАР “ЛЮЛИН” IIIм.р. И ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-12/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА 22 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “КРАСНА ПОЛЯНА” И 42 БРОЯ МАСИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН” IV м.р.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-01/10.01.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 3/2020г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2020г. до 10.02.2020 г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 27.01.2020г. до 10.02.2020 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ

 Със Заповед № РД-08-03/10.01.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 2/2020г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин III м.р.“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р.“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г,  Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.

Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2020г. до 10.02.2020 г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация на тел.:

0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

  Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 27.01.2020г. до 10.02.2020 г.. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-02/10.01.2020г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 1/2020г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2020г. до 10.02.2020 г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 27.01.2020 г. до 10.02.2020 г. включително. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-110/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  10  БРОЯ  ТЕРЕНИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

Пазар “Люлин”IVм.р.

 

Терен № 1А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-06/15.11.2019

I-во

РУБИН 2001 ЕООД

3451.00

 

Терен № 38А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-01/11.11.2019

I-во

ЕТ ЧЕРНЯЛКА-ИКО-Илия Илиев

195.00

 

Терен № 41А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

02-03/11.11.2019

I-во

КАР ТЕЛ-С ООД

930.00

 

Терен № 41АА

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-02/11.11.2019

I-во

КАР ТЕЛ-С ООД

780.00

 

 

Терен № 43А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-09/15.11.2019

I-во

ЕТ НАДЯ-Ванко Генадиев

1350.00

 

 

Терен № 44А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-10/19.11.2019

I-во

ЗАЛОЖНА КЪЩА-АНТИКВАРИАТ-КОСОГАМА ГРУП ЕООД

1510.00

 

Терен № 45А

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-05/15.11.2019

I-во

ЕТ НИКЕ-Асен Мишков

735.00

 

 

 

 

 

Терен № 47А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-07/15.11.2019

I-во

ЕТ НАДЯ-Ванко Генадиев

520.00

 

 

 

 

 

Терен № 106А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-08/15.11.2019

I-во

ЕТ НАДЯ-Ванко Генадиев

600.00

 

 

Пазар “Люлин”IVм.р. /разширение/

 

Терен № 18А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

12-04/15.11.2019

I-во

СИБЕРИТА ПЛЮС ЕООД

1578.00

 

 

 

 

От 10 часа на 27.11.2019 г. до 16.30 часа на 02.12.2019 г. включително, следва да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-109/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

  ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  5 БР.  ПАВИЛИОНИ , РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПАЗАР “ЛЮЛИН” IVм.р.

 

Пазар “Люлин” IV м.р.

 

Павилион № 21

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-01/11.11.2019

I-во

ЕТ МАРСИМ – Марияна Андонова

300.00

 

Павилион № 22

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-02/11.11.2019

I-во

САНАИН 2 ЕООД

330.00

 

Павилион № 26

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-04/15.11.2019

I-во

ЕТ РИМЕКС – Мария Йосифова

370.00

 „Павилион № 46А

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-05/15.11.2019

I-во

НиЛ ЕООД

487.50

 

 

Пазар “Люлин” IV м.р. /разширение/

 

Павилион № 29-30

 

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

11-03/11.11.2019

I-во

ЕТ ВАСИЛКА СТОЙНЕВА РАЙКОВА

270.00

 

 

От 10 часа на 27.11.2019 г. до 16.30 часа на 02.12.2019 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-108/27.11.2019 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

 ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

НА  6 БР.  ПАВИЛИОНИ , СОБСТВЕНОСТ НА „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД, РАЗПОЛОЖЕНИ НА УЛ. „ЩРОСМАЙЕР, ОБЩИНА „ИЛИНДЕН“

 

Павилион № 1

 

1-во място: „ДЦБ – Груп“ ЕООД с комплексна оценка 79,94 точки

 

Павилион № 2

 

1-во място: „Фиона 2016“ ЕООД с комплексна оценка 95,80 точки.

 

 

Павилион № 3

 

1-во място: „Еуженио Коломбо“ ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки.

 

 

 „Павилион № 4

 

1-во място: ЕТ „Аро-Арам Татеосян“ с комплексна оценка 100,00 точки.

 

 

Павилион № 5        

   

1-во място: „Ди Си Табако“ ЕООД с комплексна оценка 85,00 точки.

 

Павилион № 6      

 

1-во място: „БГ Табако 2000“ ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки.

 

От 10 часа на 27.11.2019 г. до 16.30 часа на 02.12.2019 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

 

 

 

Страница 5 от 18
Нагоре