Любомир Димитров

Любомир Димитров
Пазари “ЗАПАД ЕАД” отдава терени за временни коледни базари на пазарните
 
площадки в ж.к “Люлин” IVм.р. , ж.к. “Красна поляна” и площад “Славейков”.
 
За повече информация, желаещите да наемат терени, да се обърнат към
 
ръководителите на съответните пазари.

КОНКУРС № 5/ 2016г.

Със Заповед № РД-08-58/01.11.2016г.„ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 5/ 2016г. за отдаване под наем на терени на пазар “Люлин IVм.р." и "Люлин III м.р."

КОНКУРС № 4/ 2016г.

Със Заповед № РД-08-59/01.11.2016г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД обявява 

КОНКУРС № 4/ 2016г. за отдаване под наем на павилиони и тоалетни,

находящи се на пазар “Красна поляна”, пазар “Люлин IIIм.р.” и пазар “Люлин IVм.р.”

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД-08-52/24.10.2016г. на Изпълнителния директор, „Пазари Запад" ЕАД
 
Резултатите от конкурса за класираните на първо място
кандидати за наемане на 4 броя терени на
ул. „Граф Игнатиев" и на 2 броя терени на пазар „Красна поляна"


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД-08-51/24.10.2016г. на Изпълнителния директор, „Пазари Запад" ЕАД

Резултатите от конкурса за класираните на първо място кандидати за наемане на 16 броя павилиони за търговия и услуги, 1 брой тоалетна и 2 броя склад на пазар „Красна поляна"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед № РД-08-53/24.10..2016г. на Изпълнителния директор, „Пазари Запад" ЕАД

Резултатите от конкурса за класираните на първо място кандидати за наемане на 60 броя маси за сергийна търговия на площад „Славейков", 12 броя щендери на ул. „Солунска" пред градинка „Такев", 37 броя маси за сергийна търговия ул. „Граф Игнатиев", 58 броя маси за сергийна търговия на пазар „Красна поляна, 13 броя бизнес шкафа на пазар „Красна поляна"

СЪОБЩЕНИЕ

 

 На 7.10 2016 г. в офиса на “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД в гр. София, бул. "Петко Каравелов" №5,  приключи  заседанието на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на изпълнител на услуга с предмет „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на общински пазари, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД“, осъщестяваван по реда на чл. 20, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки.

До крайния срок за подаване на оферти – 04.10.2016г., постъпиха оферти както следва:

вх. № РД-18-212, с участник „АСО София ООД“

вх. № РД-18-215 , с участник „ПС ГАРД ЕООД “

вх. № РД-18-217, с участник „ЕГИДА - СОФИЯ  ЕАД“

 

Комисията, с председател  Борислав Борисов и членове Атанас Мицикулев  и Ралица Владимирова, след като разгледа офертите на допуснатите участници, единодушно предложи на Възложителя за изпълнител на услугата да бъде избран класирания на първо място участник “ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД”.

 

 

******************************

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с разпоредбите на  Закона за обществените поръчки,Пазари Запад ЕАД провежда процедура за директно възлаганена обществена поръчка с покана до определени лица с предмет: „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на общински пазари стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД“.

 

***************************

КОНКУРС № 3/ 2016г.

***************************** 

 

Със Заповед № РД-08-36/16.09.2016г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 3/ 2016г. за отдаване под наем на терени

на ул. “Граф Игнатиев” и пазар “Красна поляна”

 

Свалете Обявлението от ТУК

 

*****************************

 

КОНКУРС № 3/ 2016г.

***************************** 

 

Със Заповед № РД-08-36/16.09.2016г. „ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД

обявява КОНКУРС № 3/ 2016г. за отдаване под наем на терени

на ул. “Граф Игнатиев” и пазар “Красна поляна”

 

Свалете Обявлението от ТУК

 

*****************************

Страница 17 от 18
Нагоре