Любомир Димитров

Любомир Димитров

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-131/18.10.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

ОБЯВЯВА

КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО КАНДИДАТИ ЗА НАЕМАНЕ

ПОД НАЕМ НА 16 ШЕСТНАДЕСЕТ/ БРОЯ ТЕРЕНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ

НА УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН I М.Р.“,

УНИВЕРСАЛЕН ОБЩИНСКИ ПАЗАР “ЛЮЛИН IV М.Р.“

И ПАЗАР „КРАСНА ПОЛЯНА“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание заповед № РД-08-130/19.10.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 

ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на 29 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения

и 3 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” IIIм.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-129/19.10.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 06/2023 г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 18.10.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 23.10.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

-  на видно място  на  пазарната площадка.

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00 часа на 10.2023 г. до 16.00 часа на 25.10.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелена маса и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 26.10.2023 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-123/07.09.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД
обявява КОНКУРС № 08/2023г. за отдаване под наем на терени на
Универсален общински пазар „Люлин I м.р.“ и Универсален общински
пазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2,
ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на
територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с
Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на
СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г.,
Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по
Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от
31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без
ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат
закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 02.10.2023г. до
17.10.2023 г. включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на
Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“
За повече информация за терените на пазар „Красна поляна“ - г-жа
Катя Костова – инспектор на пазарна площадка „Красна поляна”, мобилен
тел. 0886 103 859, за терените на пазара в ж.к „Люлин“I м.р. - г-н Емил
Василев – началник отдел, мобилен тел. 0888 932 329.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на
дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес

2
гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00
до 16:00 часа от от 02.10.2023 г. до 17.10.2023 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-123/07.09.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД
обявява КОНКУРС №07/2023г. за отдаване под наем на павилиони,
складови помещения и тоалетни, находящи се на Универсален общински
пазар „Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IIIм.р,
Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ и “Универсален общински
пазар „Красна поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2,
ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на
територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с
Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на
СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г.,
Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по
Протокол № 45 от 29.07.2009г, Решение № 322 по Протокол № 54 от
31.05.2018 г.
Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС,
платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени
всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 02.10.2023 г. до 17.10.2023 г.
включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на
Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ и Универсален общински
пазар „Красна поляна“ За повече информация - г-жа Катя Костова –
инспектор на пазарна площадка „Красна поляна”, мобилен тел. 0886
103 859 и г-н Емил Василев – началник отдел, мобилен тел. 0888 932 329
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на
дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес
гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00
до 16:00 часа от 02.10.2023 г. до 17.10.2023 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-122/07.09.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №06/2023г. за отдаване под наем на маси на Универсален общински пазар „Красна поляна“,  Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“ и Универсален общински пазар „Лозенец“ управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 02.10.2023г. до 17.10.2023 г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация - г-жа Катя Костова – инспектор на пазарна площадка  „Красна поляна”, мобилен тел. 0886 103 859 и  г-н Емил Василев – началник отдел, мобилен тел.  0888 932 329

       Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 02.10.2023 г. до 17.10.2023 г.  включително.

ЗАПОВЕД

 

№ РД.08-112/22.06.2023г.

гр. София

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.  и във връзка с провеждане на конкурс № 01-НТД/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на:

 - интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 10.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на   27.06.2023г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – „ОФИС МЕНИДЖЪР“

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

Изпълнителен директор

ГАЛИНА БЕЖАНСКА п.....................

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-115/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение № 2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 05/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- - в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”, както и на видно място  на пазарните площадки.

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен терен  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2023 г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-113/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 03/2023 г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

-  на видно място  на  пазарната площадка.

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00 часа на 06.2023г. до 16.00 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелена маса и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2023 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-114/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 04/2023г. за отдаване под наем на павилиони

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.20223г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.

- в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023г. до 16.00 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2027 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

Страница 1 от 23
Нагоре