ЗАПОВЕД

 

№ РД.08-112/22.06.2023г.

гр. София

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.  и във връзка с провеждане на конкурс № 01-НТД/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на:

 - интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 10.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на   27.06.2023г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – „ОФИС МЕНИДЖЪР“

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

Изпълнителен директор

ГАЛИНА БЕЖАНСКА п.....................

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-115/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение № 2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 05/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- - в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”, както и на видно място  на пазарните площадки.

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен терен  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2023 г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-113/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 03/2023 г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

-  на видно място  на  пазарната площадка.

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00 часа на 06.2023г. до 16.00 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелена маса и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2023 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-114/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 04/2023г. за отдаване под наем на павилиони

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.20223г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.

- в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023г. до 16.00 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2027 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-08-96/20.03.2023 г. на Изпълнителния директор, “Пазари Запад” ЕАД

 ОБЯВЯВА

Класираните на първо място кандидати за наемане на 37 броя павилиони за търговия и услуги и 2 бр. складови помещения и   4 броя тоалетни, находящи се на пазар “Люлин” I м.р. “Люлин” III м.р.,  пазар “Люлин” IV м.р. и пазар „Красна поляна“

 

За пазар “Люлин” I м.р.

 

Павилион № 3

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-05/16.03.2023

I-во

МДМ-03-КОМЕРС-Заложна къща ООД 

825.00

 

Павилион № 17

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-01/15.03.2023

I-во

ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕВРОКОМЕРС-1  ЕАД 

1100.00

 

Павилион № 22

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-09/16.03.2023

I-во

ВОЛФ КЪМПАНИ СЪРВИС  ЕООД 

205.00

 

 

За пазар “Люлин” III м.р.

 

Павилион № 1а

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-06/16.03.2023

I-во

АИМ-МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕООД

180.00

Павилион № 1в

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-11/16.03.2023

I-во

ЕТ ЯНИС – Янко Янкулов

180.00

 

Павилион № 1и

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-10/16.03.2023

I-во

САЛАТИ И ПЕКАТИ ЕООД

120.00

 

Павилион № 5

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-12/16.03.2023

I-во

ФАБЮЛЕЙН  ЕООД

100.00

 

За пазар “Люлин” IV м.р. 

 

Павилион № 16

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-07/16.03.2023

I-во

ЕТ НАТАЛИ – Огнян Зерлиев

255.00

 

Павилион № 27

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-08/16.03.2023

I-во

Супер стар -2000- Росен Сръндачки ЕТ

170.00

За пазар “Красна поляна“

Павилион № 5-6

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

1-03/16.03.2023

I-во

БЕОГРАДСКА СКАРА ЕООД

1500.00

Тоалетна

Вх.№

Класиране

място

Наименование на фирмата предложител

Брой точки

01-02/16.03.2023

I-во

ЯМ ЯМ 2022 ООД

80.00

 

 

 

 

 

От 10 часа на 22.03.2023 г. до 16.00 часа на 24.03.2023 г. включително следва, да се подпишат наемните договори със спечелилите конкурса участници, внесли необходимите суми. 

Договорите ще се сключват в офиса на бул. “Петко Каравелов” № 5.

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Страница 1 от 14
Нагоре