Обявление със Заповед № РД-08-07/20.02.2024 г.

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-07/20.02.2024г.

гр. София

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.  и във връзка с провеждане на конкурс № 01-НТД/2024г.

 

НАРЕЖДАМ: 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.02.2024  г. на конкурсната комисия.

2.Класираните на първо място, неспечелилите кандидати и недопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.02.2024 г. на:

 - интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

3. Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 10.00  часа на 02.2024 г. до 16.30 часа на 26.02.2024 г.

4. За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на   27.02.2024г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – „ОФИС МЕНИДЖЪР“

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ЗАПОВЕД

 

№ РД.08-112/22.06.2023г.

гр. София

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.  и във връзка с провеждане на конкурс № 01-НТД/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на:

 - интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 10.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на   27.06.2023г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – „ОФИС МЕНИДЖЪР“

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

Изпълнителен директор

ГАЛИНА БЕЖАНСКА п.....................

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-115/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение № 2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 05/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- - в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”, както и на видно място  на пазарните площадки.

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен терен  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2023 г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-113/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 03/2023 г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

-  на видно място  на  пазарната площадка.

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00 часа на 06.2023г. до 16.00 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелена маса и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2023 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-114/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 04/2023г. за отдаване под наем на павилиони

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

 1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.20223г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.

- в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

 1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023г. до 16.00 часа на 26.06.2023 г.
 2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2027 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

Страница 1 от 15
Нагоре