З А П О В Е Д № РД-08-67/19.10.2020г. София   На основание раздел II, т.5 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Пазари Запад ЕАД – София и като взех предвид Заповед СОА20-РД09-1817/19.05.2020г. на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова   НАРЕЖДАМ:   1. Освен мерките, посочени в моя Заповед №РД- 08-29/25.04.2020г. и Заповед №РД-08-63/31.08.2020г. да се прилагат и посочените по-долу противоепидемични мерки на пазарните площадки управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД:  1.1. Организиране информираността на продавачи и потрбители, че при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра, е задължително използването на защитна маска за…
РЕШЕНИЕ  за  временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на „Пазари Запад” ЕАД или предоставени на  „Пазари Запад“ ЕАД за управление  1. Наемателите, страни по действащи договори за наем на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружеството или предоставени на Дружеството за управление от Столична община, сключени преди 13 март 2020 г. не дължат заплащане на договорената наемна цена по договори за наем, за  времето , през който са преустановили своята дейност в съответните обекти, но не по-дълъг срок …
  Решение № 136 от 16.04.2020 година за временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем от лицата, наематели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост, собственост или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала.     Решението може да видите в прикачения файл.…
Страница 5 от 20
Нагоре