ЗАПОВЕД На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение No 609 на Министерския…
З А П О В Е Д № РД-08-71 /27.10.2020г. София   На основание раздел II, т.5 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Пазари Запад ЕАД – София и като взех предвид Заповед СОА20-РД09-2675/26.10.2020г. на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова   НАРЕЖДАМ:   На  стриктно да се спазват въведените със заповеди на министъра на здравеопазването, както и със заповеди на директора на Столична регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, както и да се прилагат посочените по – долу мерки на пазарните площадки: 1. По отношение на персонала: 1.1. редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, утвърден от министъра…
    Заповед на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова за недопускане разпространение на COVID-19 може да видите в прикачения файл       .
Страница 4 от 20
Нагоре