ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА мобилни УСЛУГИ и ГАРАНТИРАН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ЗА НУЖДИТЕ НА „Пазари запад“ EАД   Уважаеми дами и господа, Във връзка с избор на изпълнител за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа и предоставяне на гарантиран Интернет достъп за офисите на дружеството, моля да ни предоставите ценова оферта за следните услуги: - Месечна абонаментна такса за една SIM карта ; - Цена за разговори в „затворена група” ; - Цена на минута разговор изходящ роуминг в зона ЕС ; - Цена на минута национален разговор ; - Включени СМС към…

Решение №580 на СОС

РЕШЕНИЕ No580 на Столичния общински съвет от 09.09.2021 година За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. На основание чл.8, ал.1 Закона за общинската собственост, във вр. чл.23, ал.1, т.22 и чл.25, ал.1, т.24 от…
Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки З А П О В Е Д № РД-01-748/02.09.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на…
Страница 2 от 20
Нагоре