Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец". Дружеството е предприело нужните действия по реконструкция на пазарната площадка и облагородяване на пространството . Визията на реновирания пазар е одобрена от Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация към Столичен общински съвет.  В момента се изготвят необходимите проекти и се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи. Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец". Дружеството е предприело…

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

  Сигнали по ЗЗЛПСПОИН ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НАСИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ НА „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД /Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публичнооповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г./ В изпълнение на чл.13, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН в „Пазари Запад” ЕАД есъздаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения. Целта на каналае да се предостави защита по смисъла на ЗЗЛПСПОИН на субектите по чл.5.Право на подаване на сигнал за нарушение, чрез канала за вътрешноподаване на сигнали в „Пазари Запад“ ЕАД, имате, ако сте сигнализиращо…

РЕШЕНИЕ No828 на СОС от 16.12.2021 година

РЕШЕНИЕ No828 на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. На основание чл.8, ал.1 Закона за общинската собственост, във вр. чл.23, ал.1, т.22 и чл.25, ал.1, т.24 от…
Страница 1 от 20
Нагоре