Пазари “ЗАПАД ЕАД” отдава терени за временни коледни базари на пазарните   площадки в ж.к “Люлин” IVм.р. , ж.к. “Красна поляна” и площад “Славейков”.   За повече информация, желаещите да наемат терени, да се обърнат към   ръководителите на съответните пазари.
СЪОБЩЕНИЕ    На 7.10 2016 г. в офиса на “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД в гр. София, бул. "Петко Каравелов" №5,  приключи  заседанието на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на изпълнител на услуга с предмет „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на общински пазари, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД“, осъщестяваван по реда на чл. 20, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки. До крайния срок за подаване на оферти – 04.10.2016г., постъпиха оферти както следва: вх. № РД-18-212, с участник „АСО София ООД“ вх. № РД-18-215 , с участник „ПС ГАРД ЕООД “ вх. № РД-18-217,…
  ****************************** СЪОБЩЕНИЕ В съответствие с разпоредбите на  Закона за обществените поръчки,„Пазари Запад“ ЕАД провежда процедура за директно възлаганена обществена поръчка с покана до определени лица с предмет: „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на общински пазари стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД“.   ***************************
Страница 12 от 16
Нагоре