Заповед РД-08-112/22.06.2023г. За класираните на първо място за Щросмайер

ЗАПОВЕД

 

№ РД.08-112/22.06.2023г.

гр. София

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.  и във връзка с провеждане на конкурс № 01-НТД/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

  1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на:

 - интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

  1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 10.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
  2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на   27.06.2023г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – „ОФИС МЕНИДЖЪР“

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

Изпълнителен директор

ГАЛИНА БЕЖАНСКА п.....................

 

Нагоре