ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-115/22.06.2023г. за класираните на първо място за Терени

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-115/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение № 2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 05/2023г.

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам протокол от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

  1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.2023 г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- - в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.”, както и на видно място  на пазарните площадки.

  1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023 г. до 16.30 часа на 26.06.2023 г.
  2. 4.За отказ от спечелен терен  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2023 г. до 10:00 ч.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре