ОБЯВЛЕНИЕ № РД-08-114/22.06.2023 г. за класираните на Първо място Павилиони

ЗАПОВЕД

 

№ РД-08-114/22.06.2023г.

гр. София

На  основание чл.11, ал.5 от Приложение №2 към чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на СО и във връзка с провеждане на конкурс № 04/2023г. за отдаване под наем на павилиони

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Утвърждавам ПРОТОКОЛ от 19.06.2023  г. на конкурсната комисия.

  1. Класираните на първо място, неспечелилите кандидати инедопуснатите за участие в конкурса кандидати, да бъдат обявени чрез поставяне на обявление на 22.06.20223г. на посочените в т. 6.8.8. от конкурсните книжа места: 

 - на интернет страницата на дружеството,

- в централния офис на дружеството на бул. “Петко Каравелов” №5

- в офиса на Универсален общински пазар “Люлин IVм.р.

- в офиса на Универсален общински пазар „Красна поляна“

  1. 3Наемните договори с класираните на първо място кандидати да се сключват от 11.00  часа на 06.2023г. до 16.00 часа на 26.06.2023 г.
  2. 4.За отказ от спечелен павилион  и/или несключване на наемен договор от спечелил кандидат да ми се докладва на 27.06.2027 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Радева – офис мениджър.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА /п/

Изпълнителен директор

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре