ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № РД-08-102 / 09.05.2023г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-102 / 09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява
КОНКУРС № 05/2023г. за отдаване под наем на терени на Универсален
общински пазар „Люлин I м.р.“ и Универсален общински пазар „Красна
поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от
Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията
на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение
№ 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и
доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756
по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от
29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на
конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой.
Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен
ден от 09:00 до 16:00 часа, от 01.06.2023г. до 16.06.2023 г. включително в
офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински
пазар „Люлин IV м.р.“
За повече информация за терените на пазар „Красна поляна“ - г-жа
Катя Костова – инспектор на пазарна площадка „Красна поляна”, мобилен
тел. 0886 103 859, за терените на пазара в ж.к „Люлин“I м.р. - г-н Емил
Василев – началник отдел, мобилен тел. 0888 932 329.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на
дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес

гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00
до 16:00 часа от от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително.

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре