ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № РД-08-101 / 09.05.2023г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-101 / 09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява
КОНКУРС №04/2023г. за отдаване под наем на павилиони, складови
помещения и тоалетни, находящи се на Универсален общински пазар
„Люлин I м.р.“, Универсален общински пазар „Люлин IIIм.р, Универсален
общински пазар „Люлин IV м. р“ и “Универсален общински пазар „Красна
поляна“, управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от
Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията
на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение
№ 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и
доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756
по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от
29.07.2009г, Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.
Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС,
платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени
всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г.
включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на
Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ и Универсален общински
пазар „Красна поляна“ За повече информация - г-жа Катя Костова –
инспектор на пазарна площадка „Красна поляна”, мобилен тел. 0886
103 859 и г-н Емил Василев – началник отдел, мобилен тел. 0888 932 329
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на
дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес
гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00
до 16:00 часа от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително.

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре