ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № РД-08-100/09.05.2023г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-100/09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява
КОНКУРС № 03/2023г. за отдаване под наем на маси на Универсален
общински пазар „Красна поляна“, Универсален общински пазар „Люлин
IV м. р“ и Универсален общински пазар „Лозенец“ управлявани от
дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от
Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен
общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол
№ 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол №
83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г.,
Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г. Цената на конкурсната
документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за
участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до
16:00 часа, от 01.06.2023г. до 16.06.2023 г. включително в офисите на
„Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар
„Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За
повече информация - г-жа Катя Костова – инспектор на пазарна площадка
„Красна поляна”, мобилен тел. 0886 103 859 и г-н Емил Василев –
началник отдел, мобилен тел. 0888 932 329
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на
дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес
гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00
до 16:00 часа от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително.

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре