ОБЯВЛЕНИЕ Със Заповед № РД-08-99/09.05.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-99/09.05.2023г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява
КОНКУРС №01-НТД/2023г. за отдаване под наем на 2 /два/ бр. павилиони,
разположени на ул.“Йосиф Щросмайер“, пред блок №370.
Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за
учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и
търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение № 18 на
Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 18 от
05.05.2023 г.
Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в
брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен
ден от 09:00 до 16:00 часа, от 01.06.2023г. до 16.06.2023 г. включително в офиса
на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул.“ Петко Каравелов“ №5, ет.2
За повече информация на тел. 0888 759 717 - Борисов.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството,
в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул.
„Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от
01.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително.

 

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре