Обявление 02-НТД за отдаване под наем на два броя паркинги

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със заповед № РД-08-21/28.02.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №02-НТД/2022г. за отдаване под наем на 2 /два/ обекта-паркинги.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение №77 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 77 от 23.02.2022 г.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 06.04.2022г. до 19.04.2022 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул.“ Петко Каравелов“ №5, ет.2

За повече информация на тел. 0888 759 717 - Борисов.

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 06.04.2022 г. до 19.04.2022 г.  включително.

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ-ПАРКИНГИ И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА

 

ПАРКИНГ „РОСИЦА”, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ВАРДАР”,СРЕЩУ БЛ.35 – Р-Н „КРАСНА ПОЛЯНА“:

 

Площ кв.м. 

Начална наемна цена

в лева без ДДС

Предназначение

Изградени комуникации

 

1397.00

 

800.00

 

Паркинг

Ел. захранване /партидата не е собственост на „Пазари Запад” ЕАД/

 

ПАРКИНГ „ЗЛАТЕН РОГ”, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ,МЕЖДУ БУЛ. „ВЪЗКРЕСЕНИЕ” И УЛ. „КУБАН“– Р-Н „КРАСНА ПОЛЯНА“ 

 

Площ кв.м. 

Начална наемна

цена в лева без ДДС

Предназначение

Изградени комуникации

 

1416.00

 

850.00

 

Паркинг

Ел. захранване /партидата не е собственост на „Пазари Запад” ЕАД/

 

          

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре