КОНКУРС №01-НТД/2022г. за отдаване под наем на 1 /един/ павилион

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-06/14.01.2022г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №01-НТД/2022г. за отдаване под наем на 1 /един/ павилион, разположен на ул.“Щросмайер“, пред блок №370.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение №72 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 72 от 17.01.2022 г.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2022г. до 10.02.2022 г. включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул.“ Петко Каравелов“ №5, ет.2

За повече информация на тел. 0888 759 717 - Борисов.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 27.01.2022 г. до 10.02.2022 г. включително.

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре