Уведомление за премахване на магазини на Пазар "Люлин IV м.р."

Във връзка с влязла в сила заповед № РА-20-30/15.07.2019г. на Главния архитект на Столична община

и Определение №5868/14.05.2021г. на Върховен административен съд - Петчленен състав – II колегия, Ви уведомяваме за следното:

На 13.08.2021г. от 09:00 часа, Пазари Запад ЕАД ще пристъпи към доброволно изпълнение на заповед № РА-20-30/15.07.2019г.

на Главния архитект на Столична община и ще започне премахване на Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.4;

Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.5 и Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.6,

находящи се в ПИ с идентификатор по КК 68134.4361.489, УПИ II - за обществено обслужване и ТП,

кв.7, ж.к. Люлин – 4 м.р., район Люлин – Столична община.

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре