ОБЯВЛЕНИЕ със Заповед № РД-08-26/24.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-26/24.06.2021г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 01/2021г. за отдаване под наем на 3 броя павилиони, разположени на ул.“Щросмайер“, пред блок №370.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение №69 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т.1 от Протокол № 69 от 23.06.2021 г.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 07.07.2021г. до 21.07.2021 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул.“ Петко Каравелов“ №5, ет.2

За повече информация на тел. 0888 759 717 Борисов.

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 07.07.2021 г. до 21.07.2021 г.  включително.

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре