Заповед за реда на територията на пазарните площадки управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД

З А П О В Е Д

№ РД-08-71 /27.10.2020г.

София

 

На основание раздел II, т.5 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Пазари Запад ЕАД – София

и като взех предвид Заповед СОА20-РД09-2675/26.10.2020г. на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова

 

НАРЕЖДАМ:

 

На  стриктно да се спазват въведените със заповеди на министъра на здравеопазването,

както и със заповеди на директора на Столична регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, както и да се прилагат посочените по – долу мерки на пазарните площадки:

1. По отношение на персонала:

1.1. редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, утвърден от министъра на здравеопазването;

1.2. недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);

1.3. да се извършва инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно инструкциите на министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

1.4. „старши инспекторите“ и „инспектор пазари“ да създадат организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

1.5. да се осигурят лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)

 

2. По отношение на пазарните площадки управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД, освен мерките по т.1. да се прилагат и следните противоепидемични мерки: 

2.1. организиране информираността на продавачи и потрбители, че при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра, е задължително използването

на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради

от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващвлажно почистване и дезинфекция;

2.2 спазване на дистанция най-малко 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги, вкл. в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

2.3. осигуряване на дезинфектант на входа;

2.4. създаване на организация за контрол на входа на съответния пазар по отношение на броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция; 

2.5. организиране информираността на продавачи и потрбители, вкл. чрез поставяне на видно място на информационни табелиза задължението заспазване на физическа дистанция,

хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на пазарната площадка, респ. в отделни обекти на нейната територия.

3. „Старши инспекторите“ в срок до 28 число на всеки месец , да предоствавят на изпълнителния директор доклад по повод предприетото във връзка с изпълнението на настоящата заповед.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-08-67/19.10.2020г. и Заповед №РД-63/ 31.08.2020г.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на „Пазари Запад“ ЕАД. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Борислав Борисов – гл. експерт.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички служители за сведение и изпълнение.

 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Изпълнителен директор

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре