Противоепидемични мерки за пазарните площадки 19.10.2020

З А П О В Е Д

№ РД-08-67/19.10.2020г.

София

 

На основание раздел II, т.5 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Пазари Запад ЕАД – София

и като взех предвид Заповед СОА20-РД09-1817/19.05.2020г. на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Освен мерките, посочени в моя Заповед №РД- 08-29/25.04.2020г. и Заповед №РД-08-63/31.08.2020г. да се прилагат и посочените по-долу противоепидемични мерки на пазарните площадки управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД: 

1.1. Организиране информираността на продавачи и потрбители, че при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващвлажно почистване и дезинфекция;

1.2. спазване на дистанция най-малко 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги, вкл. в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

1.3. осигуряване на дезинфектант на входа;

1.4. създаване на организация за контрол на входа на съответния пазар по отношение на броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция; 

1.5. организиране информираността на продавачи и потрбители, вкл. чрез поставяне на видно място на информационни табелиза задължението заспазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на пазарната площадка, респ. в отделни обекти на нейната територия.

2. В Заповед № РД-08-29/23.04.2020г. т.4 „Спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите.“ се отменя. 

3. Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на „Пазари Запад“ ЕАД. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на старши инспекторите на съответните пазарни площадки.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните служители за сведение и изпълнение.

 

ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Изпълнителен директор

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре