Методика за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем

РЕШЕНИЕ 

за  временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем

от наематели на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на „Пазари Запад” ЕАД

или предоставени на  „Пазари Запад“ ЕАД за управление 

1. Наемателите, страни по действащи договори за наем на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружеството или предоставени на Дружеството за управление от Столична община, сключени преди 13 март 2020 г. не дължат заплащане на договорената наемна цена по договори за наем, за  времето , през който са преустановили своята дейност в съответните обекти, но не по-дълъг срок  от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община.

2.  Обстоятелствата по т.1 от настоящото решение се доказват с: 

2.1. Декларация от наемателя, по образец Приложение №1 или 1А; 

2.2. За лицата, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) - справка-декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на Столична община, месечен отчет и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност ;

2.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

 3. Наемателите, страни по действащи договори за наем обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружеството или предоставени на Дружеството за управление от Столична община, сключени преди 13 март 2020 г., за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, заплащат наемна цена в намален размер, съобразно предвиденото в това решение, за срок не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки. 

4. Намаляването на размера на наемната цена, поради спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България и в частност на територията на Столична община, по т.3 от настоящото решение се извършва по следния начин:

4.1. При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община - фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%;

4.2. При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община - фиксирана отстъпка от наемната цена от 50%. 

5. Обстоятелствата по т.3 от настоящото решение се доказват с: 

5.1. Декларация от наемателя, по образец Приложение №2 или 2А; 

5.2. За лицата, регистрирани по ДДС - справка декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период 2019 г.,  месечен отчет и свидетелство за регистрация на фискалното устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

5.3. За лицата, нерегистрирани по ЗДДС - месечни отчети от фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност за периода на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България в частност на територията на Столична община и месечни отчети от същия период 2019г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. 

6.За лица, регистрирани след 1 март 2019 година в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период от 2019 г., се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за дата на регистрация, съответно вписване в регистър. 

7. За занаятчиите, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи. 

8.За земеделските производители, които не могат да представят изискуемите съгласно това решение документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%. 

9. За лицата, които са предплатили наемната цена, сумата на недължимите вноски или на недължимата част от наемните вноски се приспада от вноските, дължими за периода след прекратяване на взетите противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община. 

10. Наемателите, страни по действащи договори за наем на имоти, респ. обекти, намиращи се на територията на кооперативни пазари, стопанисвани от „Пазари Запад” ЕАД, сключени преди 16 април 2020 г. се освобождават изцяло от заплащането на наемна цена за срокът през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки  по отношение на кооперативните пазари на територията на Република България, в частност на територията на Столична община. 

11. За период от три месеца наематели по действащи договори за наем за имоти/обекти, намиращи се на територията на кооперативни пазари, стопанисвани от „Пазари Запад” ЕАД, сключени преди 16.04.2020 г.  с ”Пазари Запад” ЕАД, след възстановяване на своята дейност вследствие на въведените противоепидемични мерки на територията на Столична община, имат право на фиксирана отстъпка от наемната цена в размер на 50%. Право на посочената отстъпка имат наематели, чиито обекти са преустановили своята дейност през поне 50% от периода на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, което се установява служебно от ”Пазари Запад” ЕАД т . 

12. Обстоятелствата по т.10 от настоящото решение се доказват с:

12.1.1. Декларация от наемателя, по образец Приложение №1 или 1А; 

12.1.2. Проверка от „Пазари Запад” ЕАД. 

13. За лицата, които са предплатили наемната цена за обекти, респ. имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари, сумата на недължимите вноски или на недължимата част от наемните вноски се приспада за вноските, дължими за периода след преустановяването на функционирането на кооперативните пазари на територията на Столична община.

14. Ред за подаване и разглеждане на документи за временно освобождаване –изцяло или частично от задължението за заплащне на наем .

14.1. Заявление(молба) за ползване на дадено облекчение и приложените към него документи, съобразно т.2, 5 и 12 от настоящото решение се подават в „Пазари Запад” ЕАД. 

14.2.Подаването на документите се извършва по един от следните начини: 1.  с препоръчано писмо с обратна разписка , 2. на служители, определени със заповед на Изпълнителния директор на място на пазарните площадки или  на място в офиса на „Пазари Запад” ЕАД на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. 

14.3. Документите за временно освобождаване-изцяло или частично от задължението за заплащане на наем за даден месец от срока на действие на въведените противоепидемични мерки  на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, се подават считано от 24.04.2020г. , за всеки месец от срока на действие на  действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична община, до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска временно освобождаване –изцяло или частично от задължението за заплащне на наем.

14. 4. В срок до 3 работни дни след подаване на документите, същите се  разглеждат от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор, която изготвя протокол, въз основа се издават и подписват съответни документи към договорите за наем от Изпълнителния директор. 

14.5. Служители, определени със Заповед на Изпълнителния директор, правят ежедневен отчет и обобщен ежемесечен отчет до Изпълнителния директор на дружеството за функционирането на наематели на обектите/имоти, стопанисвани от Дружеството, които отчети ще се използват за установяване на обстоятелства по-горе от настоящото решение, предвидени за служебно установяване.

 

 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре