КОНКУРС №11/2019 г. със Заповед №РД-08-92/18.10.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-92/18.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС №11/2019 г.

за отдаване под наем на павилиони на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“

управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от

Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с

Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516

по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542

по Протокол № 45 от 29.07.2009г,  Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.

Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой.

Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа,

от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД,

находящ се на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация на тел. 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

 Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД,

с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа

от 05.11.2019г. до 19.11.2019г.  включително.

Размерът на гаранционната вноска за участие в конкурса е в размер на 100 /сто/ лева без ДДС,

за едно от съоръженията предмет на конкурса. Гаранцията за участие се внася в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД,

находящ се на адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2. 

 
Сваляне на прикачените файлове
Нагоре