КОНКУРС №9 Със Заповед № РД-08-88/01.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-88/01.10.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 9/2019г. за отдаване под наем на терени на Универсален общински пазар „Красна поляна“,  Универсален общински пазар „Люлин III м. р“ и Универсален общински пазар „Люлин IV м. р“  управлявани от дружеството на основание чл.2, ал.2 от Приложение № 2, към чл.20, ал.1 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община на Столичен общински съвет, приета с Приложение № 1 към Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006г., Решение № 756 по Протокол № 26 от 11.12.2008г., Решение № 542 по Протокол № 45 от 29.07.2009г., Решение № 322 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г. Цената на конкурсната документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 15.10.2019г. до 29.10.2019г.  включително в офисите на „Пазари Запад“ ЕАД, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“ За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков и 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от от 15.10.2019г. до 29.10.2019 г. включително. 

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре