Печат на тази страница

Обявление със Заповед № РД-08-30/18.03.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед № РД-08-30/18.03.2019г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 4 /2019г. за отдаване под наем на обект-паркинг, находящ се в град София, ж.к.„Красна поляна“, на бул. „Вардар“, срещу блок 35, с площ 1182,00 кв.м. стопанисван от дружеството.Конкурса се провежда наоснование чл.17, ал.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества,приета от Столичен общински съвет с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.; последно изм. и доп. С Решение № 205 по Протокол № 32 от27.04.20017 г. Цената на конкурсната документация е 40 /четирдесет/ лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от03.04.2019г. до 16.04.2019г.в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, находящ се на Универсален общински пазар „Красна поляна“

За повече информация

на тел.: 0884 605 291- г-н Радко Славков

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството надружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от03.04.2019г. до 16.04.2019г.включително. Размерът на гаранционната вноска за участие в конкурса е 100/сто/ лева без ДДС. Гаранцията за участие се внася в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД находящ се на адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2.

Сваляне на прикачените файлове