Покана

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕЛИГЕНТНА ПАРКИНГ СИСТЕМА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, При проявен интерес от Ваша страна,

Ви каним в 7-дневен срок от публикуване на настоящата покана на интернет страницата

на дружеството да представите оферта за доставка и монтаж на интелигентна паркинг

1. Изготвяне на работни проекти - 1 бр.

2. Автоматична разплащателна машина - 1 бр.

3. Доставка и монтаж на паркинг терминали и бариери - Вход паркинг - 1 бр. - Изход паркинг - 1 бр. - Автоматична бариера - изход - 2 бр. - Автоматична бариера - вход - 2 бр. - Контролер бариери - 2 бр.

4. Доставка и монтаж на паркинг RFID, оборудване на офис и видеонаб людение: - Вътрешен паркинг RFID изход паркинг - 2 бр. - Офис - 1 бр. - Настройки и пуск - 1 бр. - Камера за видеонаблюдение - 2 бр. - Доставка, монтаж и настройка на NVR - 1 бр.

5. Строително - монтажни работи: - Индивидуални рамки - 4 бр. - Остров - 2 бр. - Фундамент на офис контейнер - 4м х 2,40м - 1 бр. - Антипаркинг стълбчета - 261 бр. - Паркоместа - 104 бр. - Паркоместа - инвалиди - 5 бр. - Стълб - 2 бр - Канална мрежа - 50 м - 1 бр. система със следните параметри: Пътни знаци - 1 бр.

Офертата може да представите на адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2

 

Краен срок за представяне на офертата: 16:00 ч. на 31.07.2018 г. Класирането ще се извърши по критерия - „най-ниска предложена цена“

 

С уважение, Изпълнителен директор ГАЛИНА БЕЖАНСКА

Сваляне на прикачените файлове
Нагоре