„Пазари Запад“ ЕАД, гр. София обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Пазари Запад ЕАД, гр. София обявява

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на дълготрайни материални активи – реални части от недвижим имот заедно с изградените в тях павилиони, собственост на "Пазари Запад" ЕАД - гр. София.

         Време и начин на оглед на материалните активи може да бъде извършен всеки ден от 30.04.2018г. до 14.05.2018г., включително след предварителна заявка на тел.: 0888 932 329 - ръководител търговски екип.

          Тръжната документация се закупува и получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 30.04.2018г. до 14.05.2018г., включително, в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД – гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет.2

          Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, IBAN: BG54SOMB91301019074401, BIC: SOMBBBGSF. Получаването на тръжната документация е след представяне на фактура за внесена сума за закупената документация до 16:00 ч. на 14.05.2018 г.

          Документите за участие могат да се подават от кандидатите всеки работен ден, от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 30.04.2018г. до 14.05.2018г., включително, в деловодството на „Пазари Запад" ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Петко Каравелов” №5, ет.2.

Начална тръжна цена, от която ще започне наддаването е 655 474 лв. без ДДС.

За допълнителни въпроси и информация на телефон: 02/4949888

                                 Дата на провеждане на търга – 15.05.2018г.

DSC 3367

DSC 3372

DSC 3376

 

 

 

 

Нагоре