СЪОБЩЕНИЕ: Класиране кандидати ОХРАНА

СЪОБЩЕНИЕ

 

 На 7.10 2016 г. в офиса на “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД в гр. София, бул. "Петко Каравелов" №5,  приключи  заседанието на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за избор на изпълнител на услуга с предмет „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на общински пазари, стопанисвани и управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД“, осъщестяваван по реда на чл. 20, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки.

До крайния срок за подаване на оферти – 04.10.2016г., постъпиха оферти както следва:

вх. № РД-18-212, с участник „АСО София ООД“

вх. № РД-18-215 , с участник „ПС ГАРД ЕООД “

вх. № РД-18-217, с участник „ЕГИДА - СОФИЯ  ЕАД“

 

Комисията, с председател  Борислав Борисов и членове Атанас Мицикулев  и Ралица Владимирова, след като разгледа офертите на допуснатите участници, единодушно предложи на Възложителя за изпълнител на услугата да бъде избран класирания на първо място участник “ЕГИДА-СОФИЯ ЕАД”.

 

Нагоре