"Пазари Запад" ЕАД ще стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец"

Съгласно Решение № 44 на СОС, "Пазари Запад" ЕАД стопанисва и управлява временния пазар пред РУМ "Лозенец". Дружеството е предприело нужните действия по реконструкция на пазарната площадка и облагородяване на пространството . Визията на реновирания пазар е одобрена от Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика и Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация към Столичен общински съвет.  В момента се изготвят необходимите проекти и се извършват съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.…

  Новини   1115
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

  Сигнали по ЗЗЛПСПОИН ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НАСИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ НА „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД /Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публичнооповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г./ В изпълнение на чл.13, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН в „Пазари Запад” ЕАД есъздаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения. Целта на каналае да се предостави защита по смисъла на ЗЗЛПСПОИН на субектите по чл.5.Право…

  Новини   899
РЕШЕНИЕ No828  на СОС от 16.12.2021 година

РЕШЕНИЕ No828 на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от…

  Новини   874
Покана за избор на Мобилен доставчик

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА мобилни УСЛУГИ и ГАРАНТИРАН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ЗА НУЖДИТЕ НА „Пазари запад“ EАД   Уважаеми дами и господа, Във връзка с избор на изпълнител за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа и предоставяне на гарантиран Интернет достъп за офисите на дружеството, моля да ни предоставите ценова оферта за следните услуги: - Месечна абонаментна такса за една SIM карта ; - Цена за разговори в „затворена група” ; - Цена…

  Новини   940
Решение №580 на СОС

РЕШЕНИЕ No580 на Столичния общински съвет от 09.09.2021 година За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от…

  Новини   984
Въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки З А П О В Е Д № РД-01-748/02.09.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г.…

  Новини   1075

Нагоре