Удължаване срока на извънредна епидемична обстановка

  ЗАПОВЕД На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение…

  Новини   31
Заповед за реда на територията на пазарните площадки управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД

З А П О В Е Д № РД-08-71 /27.10.2020г. София   На основание раздел II, т.5 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Пазари Запад ЕАД – София и като взех предвид Заповед СОА20-РД09-2675/26.10.2020г. на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова   НАРЕЖДАМ:   На  стриктно да се спазват въведените със заповеди на министъра на здравеопазването, както и със заповеди на директора на Столична регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, както и да се прилагат посочените по –…

  Новини   38
Заповед за недопускане разпространение на COVID-19

    Заповед на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова за недопускане разпространение на COVID-19 може да видите в прикачения файл       .

  Новини   47
Противоепидемични мерки за пазарните площадки 19.10.2020

З А П О В Е Д № РД-08-67/19.10.2020г. София   На основание раздел II, т.5 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Пазари Запад ЕАД – София и като взех предвид Заповед СОА20-РД09-1817/19.05.2020г. на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова   НАРЕЖДАМ:   1. Освен мерките, посочени в моя Заповед №РД- 08-29/25.04.2020г. и Заповед №РД-08-63/31.08.2020г. да се прилагат и посочените по-долу противоепидемични мерки на пазарните площадки управлявани от „Пазари Запад“ ЕАД:  1.1. Организиране информираността на продавачи и…

  Новини   46
Методика за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем

РЕШЕНИЕ  за  временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на „Пазари Запад” ЕАД или предоставени на  „Пазари Запад“ ЕАД за управление  1. Наемателите, страни по действащи договори за наем на обекти и/или имоти, или части от имоти - собственост на дружеството или предоставени на Дружеството за управление от Столична община, сключени преди 13 март 2020 г. не дължат заплащане на договорената наемна цена…

  Новини   325
Решение №136 СОС във връзка с Извънредното положение

  Решение № 136 от 16.04.2020 година за временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти и/или наематели на имоти, собственост на или предоставени за управление на търговски дружества, с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем от лицата, наематели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост, собственост или предоставени за…

  Новини   303

Нагоре