РЕШЕНИЕ No828  на СОС от 16.12.2021 година

РЕШЕНИЕ No828 на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от…

  Новини   6
Покана за избор на Мобилен доставчик

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА мобилни УСЛУГИ и ГАРАНТИРАН ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ЗА НУЖДИТЕ НА „Пазари запад“ EАД   Уважаеми дами и господа, Във връзка с избор на изпълнител за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа и предоставяне на гарантиран Интернет достъп за офисите на дружеството, моля да ни предоставите ценова оферта за следните услуги: - Месечна абонаментна такса за една SIM карта ; - Цена за разговори в „затворена група” ; - Цена…

  Новини   48
Решение №580 на СОС

РЕШЕНИЕ No580 на Столичния общински съвет от 09.09.2021 година За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала и частично освобождаване от категория лица от заплащане на такса по чл.30, т.1б и т.1в, предложение първо от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от…

  Новини   116
Въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки З А П О В Е Д № РД-01-748/02.09.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г.…

  Новини   95
Уведомление за премахване на магазини на Пазар "Люлин IV м.р."

Във връзка с влязла в сила заповед № РА-20-30/15.07.2019г. на Главния архитект на Столична община и Определение №5868/14.05.2021г. на Върховен административен съд - Петчленен състав – II колегия, Ви уведомяваме за следното: На 13.08.2021г. от 09:00 часа, Пазари Запад ЕАД ще пристъпи към доброволно изпълнение на заповед № РА-20-30/15.07.2019г. на Главния архитект на Столична община и ще започне премахване на Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.4; Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.5 и Магазин с идентификатор по КК 68134.4361.489.6, находящи…

  Новини   159
"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД отдава терен с площ от 154 кв.м., находящ се на пазара в ж.к. Люлин I мк.р.

"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД отдава терен с площ от 154 кв.м., находящ се на пазара в ж.к. Люлин I мк.р., ул. "Проф. д-р. Александър Станишев" №7. Теренът е ограден с метална ограда и е с възможност за електрификация.                

  Новини   236

Нагоре